Visitationstal i Alunda kyrka söndagen den 11 februari 2018

Den 7-8 och 11 februari visiterade biskop Ragnar Persenius Alunda församling. Här kan du se bilder från visitationen och läsa visitationstalet.

Biskop Ragnar Persenius Foto: Uppsala stift

Kära församlingsbor och medarbetare i Alunda församling av Uppsala stift.

Det har känts angeläget att få komma tillbaka på en andra biskopsvisitation för att reflektera över församlingens uppdrag, de behov ni ser och viktiga framtidsfrågor. Mycket har hänt sedan den förra visitationen i september 2007.

Jag kommer i mitt tal att beröra en del av det som jag sett under visitationen och tagit del av genom statistik och olika dokument. En mer fullödig bild ges i det protokoll som kommer senare.

Kyrkan och området runt kyrkan
När visitationen inleddes i onsdags morse kunde jag glädja mig över att den omgestaltning som ägt rum i kyrkan gjort den mer användbar och dessutom mer energisnål. Barnhörnan, cafédelen i södra korsarmen med möjlighet att dricka kyrkkaffe och ha samlingar, toaletten och skåp med bättre förvaring av kyrkans textilier har tillkommit. Dessutom har ni installerat bergvärme, dragit in vatten och avlopp och isolerat kyrkan. Här kan ni samlas till gudstjänster, konserter, annan verksamhet och samvaro.

Området med Klockarbacken och kyrkan som samlingsplatser bildar en fin församlingsmiljö, vackert belägen och nära nuvarande bebyggelse och den utbyggnad som är planerad. Alunda kyrka har framtiden för sig som mötesplats för den växande befolkningen i församlingen. Det finns också idéer om hur prästgården kan användas. Det fordrar att det finns tillräckligt många medarbetare. Det är klokt att utveckla det här området som ett församlingscentrum och använda det strategiskt i verksamheten.

Gudstjänstlivet
Ni har ett levande gudstjänstliv som är ganska stabilt. I huvudsak varierar ni gudstjänsterna mellan högmässa, familjegudstjänst och gudstjänst. Ljuständning och körmedverkan bidrar i hög grad till delaktighet och fördjupad upplevelse vid gudstjänsterna. Med utgångspunkt i den nya kyrkohandbok som kyrkomötet antog i höstas vill jag rekommendera er att arbeta fram en grundordning för gudstjänsten. Inom den kan ni sedan variera. Det är viktigt att även den som kommer mer sällan kan känna igen sig.

Den stora utmaningen när det gäller gudstjänstlivet är att människor ska hitta vägen in i församlingens gudstjänster och gemenskap. Avgörande är då att kunskaper, erfarenheter och relationer fördjupas. För de unga nyinflyttade familjerna handlar det om att församlingen kan möta de behov och krav som deras livssituation ställer. Dessa ser annorlunda ut än i det gamla jordbrukssamhället. Att inbjuda till måltid i anslutning till en enkel gudstjänst på vardagskväll eller helgdag har visat sig fungera på många håll då det svarar mot flera av de behov som familjer har med tanke på pendling och dubbelarbete.

Körerna och musiklivet
Det har vi glatt oss åt, även idag. Ert rika körliv med tre körer av olika karaktär – och nu dessutom en manskör – betyder mycket för er korister själva och för hela församlingen. Körmedverkan vid de flesta gudstjänsterna bidrar på flera sätt, bland annat genom att lyfta församlingssången. Kören med det ovanliga namnet Besöksgruppen sjunger också på Olandsgården och fyller därmed ett diakonalt behov hos de boende.

I torsdags fick vi både orgelkonsert och orgelmacka. Hoppas fler hittar till lunchkonserterna, för det var en underbar musikupplevelse och en stund av vila som jag tror många behöver i vår tid, så fylld av alltför många intryck i ett högt tempo.

Barn och unga
Öppna förskolan tre dagar i veckan är en viktig mötesplats som ni prioriterar med all rätt. Nu finns det även möjlighet till lunch en dag i veckan där många kan delta.

Under visitationen hade vi ett möte med representanter från Olandsskolan för att tala om barns och ungas situation i Alunda med omnejd. Det är en stabil och väl fungerande skola med stort engagemang för eleverna vad vi kunde förstå. Alla goda krafter behöver samverka för barns och ungdomars skull.

Ni har tidigare haft en stor scoutverksamhet. På grund av personalbrist har det uppstått ett tomrum när det gäller verksamheten för barn i skolåldern. Flera har också nämnt barnkören, som inte längre drivs i församlingens regi. En förstärkning av de pedagogiska resurserna behövs för att klara behoven av mötesplatser, undervisning och utveckling för barn och unga.

Diakonala mötesplatser och ideellt engagemang.
Här finns flera mötesplatser för att motverka ensamhet och isolering och bidra till gemenskap och personlig utveckling. Mötesplatser ger också möjligheter för deltagarna att växa i relationen till Gud.

I församlingsbladet och på er hemsida inbjuder ni till ideellt engagemang, vilket är föredömligt. Att också fråga personligen, ”Vill du vara med och göra en insats?” kan innebära att någon får göra skillnad och får ett meningsfullare liv. Flera känner säkert till frasen Franciskusbönen ”Det är genom att ge som man får”.

Ni är många ideellt engagerade. Det betyder mycket att smörgåsarna breds, blommorna delas ut, besöken görs, sångerna sjungs och mycket annat.

I onsdags fick vi gästa syförenings- och hantverksgruppen och höra om allt som görs och dela den fina gemenskapen. Fem nya medlemmar har anslutit under senare tid, Jag förstår att det är en viktig grupp för deltagarna. Dessutom skickas inkomsterna från arbetet till behjärtansvärda ändamål i Sverige och på andra ställen där stor nöd finns. Fler är säkert välkomna! ”Jesus låg inte på soffan och det ska inte vi heller göra” sa någon när vi träffade besöksgruppen. Det är verkligen att gå i Jesu fotspår.

Utmaningar och utvecklingsområden
Inför visitationen och vid samtal under den har jag funnit att det finns områden där en positiv utveckling behövs och åtgärder måste vidtas. Jag nämner de viktigaste i all korthet:

-          Planering och ledning av församlingsverksamheten

-          Administrativa system som de anställda klarar av att använda

-          Arbetsmiljön

Jag tänker se till att Uppsala stift bidrar med den kompetens vi har tillgång till.  

När det gäller församlingsverksamheten behöver ni på längre sikt göra strategiska vägval. Den största utmaningen – särskilt om befolkningsprognoserna blir verklighet – är att finna vägar framåt för att möta människors behov och livssituation. Jag tänker särskilt på hur de unga familjerna, barnen och ungdomarna ska nås av evangeliet och upptäcka att det handlar om deras eget liv. Då kan de upptäcka att församlingen är en mötesplats och växtplats för dem. Den nya församlingsinstruktionen beskriver församlingens identitet och är ett bra styrinstrument för församlingsstrategi och verksamhetsplanering. Den ger en god grund för utvecklingen av församlingslivet.

Avslutande ord
Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt. /Ingen begär ordet/. Vi har också möjlighet att samtala vid den efterföljande lunchen.

Tillsammans med biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom och kontraktsprost Erland Söderström tackar jag er för goda dagar med många intryck, uppriktiga samtal och god gemenskap. Jag känner tacksamhet över engagemanget hos alla er som tar stort ansvar här.

Idag på Fastlagssöndagen vill jag avslutningsvis återvända till dagens evangelietext där Jesus stannar upp framför den blinde mannen som i sin nöd ropar till Jesus: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus frågar då: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

Vi behöver också börja så, genom att berätta för Jesus om vår situation, vår nöd och våra behov. Jesus går kärlekens väg för vår skull. Han är hos oss, idag och kommande dagar.

Gud välsigne er alla.

 

Ladda ner visitationstalet (pdf)