Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Gävle Maria församling 6 april 2014

Biskop Ragnar Persenius besökte Gävle Maria församling för visitation i april 2014. Här kan du läsa hans visitationstal från den 6 april, och även se ett bildspel från besöket.

Kära församlingsbor och medarbetare i Gävle Maria församling i Uppsala stift,

En biskopsvisitation ger möjlighet till lägesavstämning, analys och reflektion kring församlingens uppdrag och viktiga framtidsfrågor. Jag kommer i mitt tal att beröra några av de utmaningar och glädjeämnen jag sett under visitationen och också tagit del av genom statistik och förberedelsedokument.

Övergripande intryck

Vi har varit med om en unik visitation i Gävle Maria församling. Visitationen har gällt församlingen men Gävle pastorat har funnits med i bilden liksom det nya gemensamma norra arbetslaget, som bildats för Sätra och Strömsbro med Jan Anders Jansson som församlingsherde. Vanligtvis visiteras alla församlingar i ett pastorat. Vi får se hur det blir i framtiden. Ska alla församlingar visiteras samtidigt i ett stort pastorat kan det behövas två veckor.

I arbetet med att få goda förutsättningar i Gävle pastorat har eftersträvats att få till stånd jämnstora delar i pastoratet. Det sker genom arbetslag som delvis arbetar över de gamla församlingsgränserna. Jag har också tyckt att det är bra att börja med att utveckla arbetet i fyra jämnstora arbetslag. Då kan ni också ta tid på er att komma fram till hur arbetet ska bedrivas och utveckla församlingsverksamheten. Sedan kan beslut fattas bland annat om församlingsgränserna med god förankring. Jag tror att det är bra om församlingsgränserna ganska snart överensstämmer med de fyra arbetslagens ansvarsområde. De gamla församlingsgränserna bygger dessutom på en annan stadsbild än dagens. Verksamhet ska samordnas men framförallt handlar det om att bygga relationer mellan medarbetare, förtroendevalda och människor som bor och vistas här.

Det finns ett behov av att utveckla och göra tydligt vad som bör ske samordnat i pastoratet och vad som hellre bör ligga lokalt i församlingar och stadsdelar. Vissa områden av församlingsverksamheten kan med fördelar bedrivas gemensamt medan andra mer hör hemma där människor bor och arbetar. På vissa områden som ungdomsverksamheten behövs både-och. Så arbetar ni där redan nu. Värdesätt och ta till vara varandras bidrag, kunskap och erfarenheter, då växer kreativitet och nytänkande i församlingar och pastorat.

Sätraområdet

Sätraområdet har utvecklats på flera sätt, inte minst sedan jag var på biskopsvisitation för tolv år sedan. Det är intressant att jämföra. Som alla nya områden förknippades Sätra från början med olika sociala bekymmer. Tack vare att ett uthålligt och målmedvetet arbete har det blivit en trygg stadsdel har vi fått höra. I färsk statistik över ungdomsbrottslighet inom Gävle kommun ligger Sätra nu längst ner i statistiken. Olika boendeformer finns, tyvärr finns väl också en viss social segregering, som bör motverkas så långt det är möjligt.

Vi hade ett möte med rektorn för Stora Sätraskolan, verksamhetschefen för Forellplans äldreboende och projektledaren för Gavlegårdarnas stadsdelsförnyelse där stadsdelens sociala struktur var i fokus. I samtalet belystes några satsningar där också Maria församling finns med som en av medaktörerna och samarbetspartnerna. Det som kom fram som en nyckel till att det blivit så bra här i Sätra är viljan och den tydliga strategin att involvera boende, ideella och anställda handläggare i arbetet med att kartlägga behov och önskemål om utveckling och satsningar i området. Samverkan har sedan fortsatt i det konkreta arbetet för att få en god livsmiljö i Sätra. När alla samverkar, ges utrymme och tar sin del av ansvaret brukar det bli bra! Det blir ett vi som handlar gemensamt. Vi och våra angelägenheter, vår gemensamma miljö, våra barn och våra äldre som vi finns till för oavsett var vi har vårt ursprung och vilka vi är.

Kyrkan i samhället

Därmed har vi redan kommit in på församlingens diakoni. Under visitationen har vi fått många bekräftelser på att ni sedan lång tid på ett föredömligt sätt finns med i flera samråds- och samverkansgrupper med skola, kommun och ideella organisationer. Det handlar om att gemensamt skapa en god livsmiljö, där nuet och hoppet om en god framtid blir levande och bärs av tillit och övertygelsen om alla människors värde.

Några exempel på praktisk diakoni är den öppna förskolan som samlar många barn och föräldrar varje vecka. Fritidsledarna finns på Stora Sätraskolan. Diakonigruppen gör hembesök, ni har promenadgrupp och mycket annat. Mariakyrkan är betydelsefull som mötesplats. Den är öppen på dagtid och ni har regelbundna morgonböner. En kopp kaffe finns alltid för den som tittar in och vill byta några ord eller bara sitta ner en stund.

När vi var på den gemensamma bokningscentralen i Tingshuset kom vi bland annat att tala om "Det goda värdskapet", dvs. hur viktigt varje möte med människor är och våra möten med varandra. Ett gott bemötande gör att man känner sig hemma och vill ha fortsatt kontakt med församlingen.

Gudstjänster, körer och musik

Ni har fyra körer med ca 100 deltagare som kommer till kyrkan och sjunger varje vecka. Vi hörde också att flera kommer från andra delar av Gävle för att vara med. Man söker sig till trivsamma miljöer där man får något och kan bidra själv. Verksamheten med körsång och god gemenskap har dragningskraft. Vi vet också att det är en starkt hälsofrämjande kraft att vara med i en kör. Det gäller för alla körer. "Sjung för hälsan-kören" har till och med sitt namn därefter. Vi ska värna om den goda körkulturen som vi har i vår kyrka. Vi samtalade om vikten av en körtrappa för att utvecklas som körsångare. Kom ihåg barnen i det sammanhanget.

En viktig faktor bakom att gudstjänstdeltagandet ökat tror jag är de gudstjänstgrupper som ni har sedan ca 6 år. Här läggs grunden till ett aktivt deltagande och ansvarstagande i gudstjänsten. Planeringen inför den gudstjänst vi nyss varit med om gick överraskande enkelt och en av kyrkvärdarna ledde som brukligt mötet när gruppen fördelade uppgifterna. Vi firar gudstjänst tillsammans inför Guds ansikte. Alla behövs. Även generationsmässan – en enklare form av högmässa över generationsgränserna med fördjupad delaktighet som ni firar regelbundet – har bidragit till att fler kommer och känner sig hemma i gudstjänsten här i Mariakyrkan.

Undervisning och mission

Det är ett tema som vi nu prioriterar på bred front i vår kyrka. En betydelsefull del av undervisningen har ni på skolan med Bibeläventyret i fjärde och femte årskurserna. Det sker med ett material och en pedagogik som är godkända av Skolverket. Berättelser om händelser ur Gamla och Nya testamentet används. Det händer något med de medarbetare som arbetar med bibeläventyret har jag märkt vid flera visitationer. De är glada och stolta över en uppskattad lektionsmedverkan i skolan. Det här har framtiden för sig!

Vi bär alla med oss berättelser. När våra personliga berättelser får kroka i den stora berättelsen om Guds kärlek och handlade med oss människor sker något på djupet med oss. Berättelserna om Bibelns händelser talar till barnen på ett sätt och till oss vuxna på flera plan. De är viktiga och kan användas i många sammanhang bland yngre och äldre på flera sätt.

När det gäller konfirmationsundervisningen har ni – som på många andra håll – en del att ta tag i, och det gäller för hela Gävle. Att elever väljer olika skolor över hela staden innebär svårigheter när det gäller att bedriva konfirmationsverksamhet. En annan faktor är att konfirmationsseden faktiskt är bruten. Vi måste därför motivera konfirmandverksamheten varje år. Vi har en stor utmaning när de gamla anknytningspunkterna till kyrka och kristen tro blir allt svagare eller till och med försvinner. Det är nödvändigt att kraftsamla kring konfirmationsverksamheten över församlingsgränserna och erbjuda fler alternativ med stöd i den samlade kompetensen. Och det gör ni. Jag vet också att ni har planer på gemensam konfirmandundervisning för gymnasieelever. Det är bra.  Och det behövs även alternativ för äldre.

Sju helgade rum

Vid församlingsaftonen i torsdags kväll hade jag en inledning med temat "Människa och kristen". Jag berättade då också med exempel från vårt vänstift i Church in Wales om sju helgade rum mitt i livet, där Gud handlar med oss. I varje rum sker något viktigt så att gudomligt och mänskligt kopplas samman och vi får växa som människor och kristna. Det här är viktigt eftersom många inte inser att Gud och kristen tro har med det egna livet att göra. Jag har sett många exempel på sådana helgade rum under den här visitationen. Fortsätt det goda arbetet med plats för medmänniskor och kristen omsorg. Efter dessa visitationsdagar känns Mariakyrkan både som en oas och en missionsstation. Det är en skatt att värna om och vidareutveckla.

Ekumenisk samverkan

Vi hade ett möte med församlingsledarna i Gävle. Både den frikyrkliga och kyrkliga kartan ritas om på många plan. Ekumeniska församlingar bildas och flera traditionella frikyrkor går samman. I den situation som råder är det viktigt att hitta och utveckla de goda lokala samverkansmöjligheterna. Jag hoppas ni kommer att fortsätta med samtal samt gemensamma gudstjänster och satsningar.

Avslutande ord

Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt eller borde ha sagt.

Ur samtalet:

Lena Andersson vill tacka. Hon började i Nybörjarkören i november 2013 och har blivit så väl mottagen!
Biskopen: Det är viktigt att det finns låga trösklar här och är lätt att hitta vägen in.

Inga Enocsson, f d ordförande i kyrkorådet, påpekar om gudstjänstgrupperna, att de började genom en gemensam resa till Taizé där samtal fördes om gudstjänstuppgifterna. Det betyder mycket att vara med. Fler är välkomna!
Biskopen: Delaktighet är avgörande viktigt.

Vera Nordström: Oas är rätt beskrivning av Mariakyrkan! Det stämmer, värme och gemenskap behövs.
Biskopen: Bra med ett öppet rum mitt i Sätra.

Gunvor Lindberg: Jag är en "gammal räv" i kyrkan och har flyttat till församlingen som 80-åring. Församlingen besöker de äldre vid födelsedagarna från 85 år. Det uppskattas mycket att bli ihågkommen. Det finns blomsterutdelare i Pixelbo – ett 70+ boende. Hedrande att bli ihågkomna av kommun och församling.
Biskopen: Vi är församling tillsammans. Den diakonala utmaningen är stor och den handlar främst om att vi bryr oss om varandra där vi bor och lever.

Vi som fått gästa er tackar er för fina dagar med givande samtal, gemenskap, god mat och omsorg. Mitt avslutande bibelord för denna visitation på Försonarens söndag hämtar jag från Filipperbrevet 1:3-6, 9-1:

"Det är med glädje jag ber för er: Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från den första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Och min bön är att ni ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskillning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda med den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris."

Med dessa ord tillönskar jag er att förtrösta på den Guds nåd och omsorg som Försonaren Jesus Kristus ger oss. 

Gud vare med er alla.

Ragnar Persenius