Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Bjuråkers kyrka den 18 maj 2014

Biskop Ragnar Persenius besökte Bjuråker-Norrbo församling för visitation i maj 2014. Här kan du läsa hans visitationstal från den 18 maj, och även se ett bildspel från besöket.

Kära församlingsbor och medarbetare i Bjuråker-Norrbo församling av Uppsala stift.

Biskopsvisitationen har gett möjlighet till lägesavstämning, analys och reflektion kring församlingens uppdrag här och nu och de viktigaste framtidsfrågorna. Det har varit glädjande för mig att återkomma till er på biskopsvisitation. Det känns lika bra denna gång som för tolv år sedan. Här finns en bra församlingsverksamhet och en god samverkan.

Det handlar för er i denna församling om att bygga vidare på allt det goda som sker och att hantera den utsatthet ni som en mindre församling med nödvändighet står i.

Jag kommer i mitt tal att beröra några av de utmaningar och glädjeämnen jag sett under visitationen och också i förväg tagit del av i statistik och andra dokument. Mer finns i det protokoll som senare sänds till er.

Gudstjänstlivet
Ni har valt att fira gudstjänster på flera olika sätt. Sommargudstjänsterna ute i bygden drar många gudstjänstfirare liksom stämmogudstjänsterna. Att vara där människor är minskar trösklarna till gudstjänsten. Jag hoppas att ni finner att trösklarna in i den vanliga kyrkan likaså är låga. Ni firar också regelbundet ekumeniska gudstjänster.  Och oavsett gudstjänstform tycks ni prioritera kyrkkaffe! Det är bra att erbjuda social samvaro i samband med gudstjänsterna, fortsätt med det.

Det råd jag vanligtvis ger för gudstjänstlivet är att arbeta för att bredda och fördjupa delaktigheten i såväl förberedelser som genomförande. Vi behöver ta gemensamt ansvar för gudstjänsterna i församlingarna.

Kör- och musikverksamheten
Den finns det all anledning att nämna en dag som denna. Alltför många har en socialt kravfylld bild av sig själva i relation till kyrkan. Däremot är det socialt legitimt att sjunga i en kör. Kyrkomusiken ger avkoppling, njutning och gemenskap. Den ger också möjlighet att komma in i kyrkans tro och liv. Det är viktigt att få insikt om bakgrunden till de musikaliska verken och att förstå innehållet i texterna.

Körlivet är rikt och nya medlemmar ansluter.  Det betyder mycket för församlingslivet. Ni har aftonbön vid varje körövning och har också organiserat en diakonal grupp i kören som tar medmänskligt ansvar. Körverksamheten ger stora möjligheter, och ni har tagit väl vara på dem.

Mission och undervisning
Det är ett allt viktigare tema. Var finns i vår tid vägarna och platserna där man kan lära känna Jesus? Hur fler ska få kunskap och erfarenheter av kristen tro är en avgörande framtidsfråga. Skolan och hemmet tar inte hand om det i lika stor utsträckning som förr i tiden. Men fortfarande är de viktiga för att ge kunskap och förmedla traditioner. Vi behöver alla inse att vi måste bidra.

Ett bekymmer som jag ser det är att kristen tro och den andliga dimensionen i tillvaron alltför ofta uppfattas som en sektor av livet. Många har svårighet att koppla samman tron med det liv de lever. Men kristen tro handlar om livet, och hela livet. Att vara kristen är inte att vara del av en åsiktsgemenskap utan en nådesgemenskap!

Det är väldigt viktigt att satsa på undervisning och lärande. Så läggs en grund för att fler ska växa och mogna som människor och kristna.

De föräldrar som vi möter i vardagsverksamheten är viktiga att prioritera. Där finns många utvecklingsmöjligheter när det gäller samtal om tro och liv. De tidigare konfirmander som blir unga ledare är många också i denna församling. Det är glädjande. Kom ihåg att de unga ledarna är en grupp i sig som behöver ses och ges möjlighet gemenskap och fördjupning. Det är en bra ungdomsverksamhet.

Dophögtiderna med släkt och vänner har växt i betydelse med allt fler som deltar.  Det är glädjande men det kan också bli väldigt kravfyllt för den ensamstående föräldern. Dopdagar med gemensamt dopkaffe i församlingsgården gör det enklare för fler att ordna dop. Det prövas nu på flera håll.

Ni har unika förutsättningar för pilgrimsvandringar i gammal kulturbygd med Stråsjöleden, Stråsjö pilgrimskapell och Sensus pilgrimssatsning. Genom pilgrimsvandringar möter vi människors behov och längtan efter meningsfulla sammanhang för bearbetning av livet, tron och de existentiella frågorna.  Nyckelord är frihet, tystnad, enkelhet, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Vi har en viktig uppgift att fånga upp de andliga och sociala behov som finns i vårt samhälle. Det kan ofta ske i de små sammanhangen där människor vågar sätta ord på längtan, sökande, tro och tvivel. Det blir ett samband mellan livet och tron. Här i församlingen finns olika sammanhang där man kan växa som människa och få fördjupad delaktighet. De kan ni bygga vidare på.

Diakoni och ideellt engagemang
Att vara efterfrågad och tas i anspråk är en väg in i kyrkans gemenskap som många har vittnat om. Det är också bra för hälsa och välbefinnande att få betyda något för andra. Ni har många ideella medarbetare, och just därför vill jag uppmuntra er att ytterligare utveckla och göra det möjligt med ideellt engagemang. När det sker betyder det att de anställda får en delvis ny roll som ledare, organisatör och möjliggörare.

Ett område där behoven är stora gäller ett konkret diakonalt ansvarstagande. Många av er anställda och förtroendevalda har ett stort kontaktnät och kan kanske enkelt ställa frågor och inbjuda till att ta ansvar. Det är en uppgift för oss alla att bry oss om vår medmänniska. Nästa gång kan det vara jag själv som behöver stöd.

Allt fler människor med stora behov av stöd och omsorg bor hemma istället för på sjukhus och i omsorgsboende, vilket ställer stora krav på de anhöriga som hamnar i utsatta och sårbara situationer. Ni deltar också i finansiering av en diakontjänst på Bromangymnasiet och en sjukhuspräst på Hudiksvalls sjukhus.

Barn-, konfirmand- och ungdomsverksamhet
Öppet hus och babysång erbjuds för föräldrar med små barn. En utmaning som nämndes när vi samtalade är att nå dem som lever i utsatthet och som kanske inte kommer. I det sammanhanget tror jag det handlar om en utökad samverkan med andra.

Färre konfirmeras när ungdomar går i åttonde klass. Det behöver finnas fler möjligheter och vid olika åldrar. Det är naturligt att bygga erbjudandena utifrån var ungdomarna går i skola. Samverkan över pastorats- och församlingsgränserna öppnar möjligheter. I samverkan kan fler former för konfirmandläsning erbjudas. Det handlar om veckoläsning, helg- och lägererbjudanden men också om olika åldrar och anpassade former.   Även i detta sammanhang handlar det om att bygga goda relationer. Konfirmationstiden betyder mycket för den fortsatta relationen till kyrkan.

Ekumenik
Det ekumeniska samarbetet är gott med god dialog och gemenskap. Ni har ekumeniska gudstjänster och samverkan i ungdomsverksamheten. Det finns också ett stort engagemang och gemensam kraftsamling i barnlägret vid Dellenbadet varje sommar. Många församlingsbor och anställda är engagerade i flera församlingar i bygden.

Samverkan med andra församlingar
När jag läser statistiken om församlingsverksamheten ser jag att ni håller ställningarna. Det finns både bredd och djup. Ni har också en hög procent kyrkotillhöriga, år 2012 86 %. Ett intryck av gamla goda tider får jag när det gäller församlingens kontakt med bygdens folk. Det är bra. Delaktigheten är avgörande för framtiden. Relationerna är helt avgörande, ett måste för om människor ska vilja fortsätta vara med.

Den beredskapsfråga som måste ställas är hur församlingen och församlingslivet ska säkras i ett längre perspektiv, säg tio år eller mer. Det behövs analys, utredning och fortsatta samtal om uppdraget och den bärkraft som behövs då. Med bärkraft menar jag pastoral, organisatorisk, ekonomisk och demokratisk bärkraft. Det pågår samtal i många pastorat om detta. Det är nödvändigt att bilda större pastorat för att säkra församlingarna framöver. Som många vet anser jag att det behövs ett större Dellenbygdens pastorat gemensamt för två eller tre församlingar. Men det är då viktigt att det som kan drivas vidare i de ingående församlingarna får göra det och att samverkan sker i det som är till gagn för församlingarna.

Det är ganska lätt att redan nu inse fördelarna med samverkan inom vissa områden. Jag tänker på konfirmations- och skolverksamheten. I ett större pastorat skulle ni bli mindre sårbara genom att dela på kompetenser till en rimlig kostnad. Ett exempel är att ha en gemensam diakon.

Fortsätt era samtal och återkom med era önskemål. Från stiftets sida bygger vi nu upp en större kompetens för att driva förändringsprocesser tillsammans med församlingar och pastorat. Församlingarna och relationerna mellan människor är viktiga – det måste vi bygga vidare på!

Avslutande ord
Så vill jag som det är brukligt vid visitationer lämna ordet fritt om någon vill framföra något om församlingslivet eller kommentera det jag sagt. 

Denna gång är det ingen som begär ordet. Vi som fått gästa er tackar er för goda dagar med många intryck, uppriktiga samtal, god gemenskap och mat och en fantastisk natur och miljö. Jag känner tacksamhet över denna församling och er som bor och tar ansvar här.

Idag på den femte söndagen i påsktiden med det fina temat Att växa i tro vill jag avslutningsvis lyfta fram ord från dagens episteltext ur Galaterbrevet 5: 13-14:

Ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.

Gud gör oss fria att växa som människor och kristna. Med god självkänsla kan vi älska vår nästa och göra det goda som Gud vill.

Gud välsigne er alla.