Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationstal i Bälingebygdens församling 21 september 2014

I september visiterade biskop Ragnar Persenius Bälingebygdens församling. Här kan du läsa hans visitationstal och se bilder från visitationen.

Kära församlingsbor och medarbetare i Bälingebygdens församling av Uppsala stift,

Under biskopsvisitationen har vi fått möjlighet till lägesavstämning, analys av de resurser som finns och reflektion kring församlingens uppdrag kommande år. Jag kommer i mitt tal att beröra några av de frågeställningar som tagits upp under visitationen. Jag har i förväg tagit del av statistik och olika dokument. I det protokoll som senare kommer att sändas till er finns mer att läsa.

Övergripande intryck

När jag nu efter 12 år kommer tillbaka på biskopsvisitation är mycket av det jag då kunde glädjas över glädjeämnen även idag.  Det märks att ni har arbetat med församlingsutveckling och fördjupning av er grundläggande uppgift och allt som i övrigt hör till att vara församling. Ni är att gratulera: här finns goda resurser och hopp inför framtiden. I informationsbladet om församlingen står att ni vill vara en församling i tiden och ser er uppgift att vara en del av livet.

Under åren sedan min förra visitation har Bälingebygdens församling bildats av fyra församlingar och växt samman på ett bra sätt. Verksamhetsråd har bildats för de forna församlingarna och Oxsätra. De är viktiga för kyrkorådets och församlingsledningens relationer till människorna i bygden och för gemenskap i socknarna.

Ni har haft flera utmaningar, särskilt tänker jag på mögelsanering och restaurering av Bälinge kyrka och dess unika orgel. Det drog stora kostnader men ni har med stora ansträngningar fått ekonomin i balans på kortare tid än förväntat. Bälinge kyrka är förfinad och en än mer användbar klenod efter förnyelsen.

Nybyggnation pågår kontinuerligt. Den stora utbyggnaden av Lövstalöt leder till inflyttning av många unga och pendlande familjer. Så småningom kan gamla Bälinge byggas ihop med Lövstalöt. Det är en utmaning för församlingsverksamheten att Bälinge kyrka och församlingsgård ligger i ena änden och Lövstalöt i den andra. Troligtvis blir de nya församlingsborna i Lövstalöt orienterade mot Uppsala. Ni har inga egna lokaler där och bör nog vara försiktiga med att skaffa ytterligare lokaler. Det kan vara bättre att hyra och använda tillsammans med andra. I och med att barnen kommer att gå i skola i Bälinge finns möjligheter att nå dem och deras föräldrar här.

Församlingens stora utmaningar gäller de yrkesverksamma, samtal om tro och liv, de diakonala behoven och att bygga vidare på ett ideellt engagemang i verksamheten.

Församlingsverksamheten

Verksamheten är omfattande och särskilt när det gäller det barn och unga. Sång och musik har stor betydelse.  Församlingen har många mötesplatser, goda medarbetare och engagerade människor. Många vill delta i de olika grupperna och aktiviteterna.

Under samtalet med er anställda noterade jag era stora ambitioner och vilja att göra så mycket och bra som möjligt. Men tiden vill inte räcka till för de många, ja faktiskt oändliga behoven. Det är lätt att drabbas av överkrav. Som kyrka och församling måste vi ringa in vad som är nödvändigast och prioritera. Diskussioner om prioriteringar behöver hela tiden ske i de olika arbetslagen liksom övergripande i församlingen. Möter vi de viktigaste behoven, och gör vi det på rätt sätt?

Utvecklingen går av flera skäl i riktning mot att de anställdas roll förändras från att göra allt själva till att mer vara ledare för ideella. Genom att involvera ideella fördjupas delaktigheten och gemenskapen vidgas. För att leda ideella krävs kunskap och förståelse av vad det innebär. Kurser om att leda ideella i Svenska kyrkan anordnas regelbundet. Redan nu finns många ideella engagerade i församlingen. Det är att möta framtidens utmaningar.

Gudstjänster och musik

Vi har samtalat en hel del om gudstjänsterna. Ni har funnit en form för gudstjänstlivet som ni kan bygga vidare på. Sången och musiken betyder mycket. Jag gläds över att gudstjänster för stora och små fungerar. Det är viktigt att alla kan delta i gudstjänsterna annars också. Ni har utvecklat gudstjänsterna andligt och med en ambition att möta människors behov. Det arbetet behöver fortsätta och fördjupas. Jag tänker särskilt på att fler ska bli delaktiga. Gudstjänstgrupper kan vara en bra form för det.

När det gäller gudstjänstlivet i tätorten förordar jag att ni i Bälinge kyrka firar gudstjänst samma tid varje söndag, gärna i form av en delaktighetens mässa där alla kan delta. Ni har också flera rum i detta kyrkorum med möjligheter för barn och föräldrar att delta i en sådan gudstjänst. Tradition och förnyelse är ledord som vi återvänt till. Det är lika viktigt med igenkännande och hemkänsla när man kommer till kyrkan som att mötas av något nytt.

Kyrkfika i kyrkan efter gudstjänsten ger samhörighet och gemenskap. Initiativet att ha Taizémässor varannan tisdag i anslutning till körövning och ungdomsgrupp är bra. Andakter och små gudstjänster under veckan när människor ändå möts blir allt viktigare.

Barn och familj

Verksamheten är rik och betyder mycket. Mötena med och mellan föräldrarna ger dem stöd. Samtal om tro och liv kan fördjupas. Här kan ett utvecklingsarbete ske för att finna relevanta innehåll och metoder.

Ungdomsverksamhet

Vi var med om en fantastisk afton med ungdomarna och ledarna. Innehållet var centralt och förankrat i livet och den kristna tron. Vi samtalade och fick också pröva på att ta ställning genom att ställa oss i fyra olika hörn efter att ha tagit ställning till olika påståenden. Det ledde till spännande ställningstaganden. Jag tror nog att metodiken kan användas i vuxenverksamhet. Det fungerade i alla fall på oss! Man blev riktigt ”triggad”. Under aftonbönen delade vi tankar utifrån teman Kyrie och Gloria/ smärta och glädje. Det är nödvändigt att våga dela.

Ni har ett genomtänkt koncept för ledarutbildning efter konfirmandtiden. Många deltar och får utvecklas som ledare. Det är viktigt att få betyda något för andra och samtidigt växa själv som människa och kristen.

Diakoni

Det finns mycket av diakonal omsorg i vardagsverksamheten och mötena mellan människor. För att samordna och utveckla den diakonala verksamheten behövs kompetens. Med en diakon i församlingen kan det ske och det blir lättare att samverka med skolan och övriga som arbetar socialt. Det ideella diakonala engagemanget kan också stärkas och för det krävs ledarskap. Vi har fört samtal om de diakonala behoven och rekrytering av en diakon. Innan det sker behöver ni göra en diakonal inventering för att ringa in de diakonala behoven och prioritera vilka insatser som bör göras. Stiftet kan bistå er i detta.

Vaktmästeri

Vaktmästarna har inte bara sitt eget ansvarsområde utan också en viktig roll för medmänskliga kontakter och samtal. Det slår mig ofta när jag åker runt mellan församlingarna.

Vaktmästeriet här har en klar ansvarsfördelning med olika kompetensområden med maskiner, fastigheter och kyrkogårdar. Ni lyfte upp möjligheten till ett utökat samarbete och samverkan inom kontraktet. När det gäller kyrkorna och fastigheterna har ni det redan vilket underlättar och gör investeringar och inköp i samband med renoveringar billigare.

Kyrkorna

Ni har fina medeltida kyrkor och kapell som tillkommit i modern tid. Jag har redan uttryckt min uppskattning av Bälinge kyrka, hur fin och användbar den blivit efter renoveringen. Tyvärr har nya problem med värme och ventilation dykt upp efter renoveringen, främst att det blir alldeles för torrt under de kallaste vintermånaderna så att kyrkan inte kan användas. Detta måste självfallet lösas. Kyrkan behövs för vardagsverksamheten och för att avlasta församlingsgården. Jag ska undersöka hur stiftet kan hjälpa er att åtgärda problemen.

Överväg – inte minst i tätorten – möjligheten att med hjälp av ideella krafter ha kyrkorna öppna vissa tider. Kyrkorna är platser för stillhet, bön och eftertanke och det finns mycket i kyrkorummet som berör på djupet. Jag tänker bland annat på altarskåpen, målningarna och skulpturerna. Det gäller också de fina ikonerna här i Bälinge kyrka. Ikonerna är heliga bilder som vill öppna upp våra sinnen för den himmelska verkligheten, för Guds närvaro i våra liv. Kristina Lundströms fyra ikoner av Guds moder Maria i Mariakoret vill på olika sätt lyfta fram vem Kristus är och öppna upp för mötet. Ömhetens Gudsmoder där det lilla Jesusbarnet har sin kind mot sin mor är den ikon som är mest älskad genom tiderna. Ta hjälp av och använd ikonerna än mer i er verksamhet.

Stanna gärna till vid ikonerna, sätt dig ner för en stunds ro och eftertanke och låt bilderna komma till dig.

Avslutande ord

Tillsammans med vikarierande kontraktsprost Christina Engkvist och biskopsadjunkt Rose-Marie Rönnblom vill jag tacka er för god gemenskap, gästfrihet och givande samtal under biskopsvisitationen.

Nu vill jag som sed är ge er tillfälle att kommentera, fråga eller komplettera något av vad jag sagt. Var så goda, ordet är fritt! /Ingen begär ordet/.

Jag är som ni förstått tacksam och glad över denna församling, över att den är en växtplats och ger livsrum för människor i Bälingebygden och för dem som kommer till er. Idag på Fjortonde söndagen efter trefaldighet när temat är Enheten i Kristus vill jag avsluta med en bön istället för som jag brukar med ett bibelord. Väg 272, Tidernas väg, den gamla pilgrimsvägen som går rakt igenom församlingen, inspirerar till det. Många har gått pilgrimsvägen före oss. Sådana vägar påminner oss om att söka den enhet som Gud ger så att vi kan ge varandra det stöd som vi behöver på vägen mot målet. Låt oss be med den heliga Birgitta:

Visa oss vägen och gör oss villiga att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare,
så uppfyll då vår längtan och visa oss vägen.
Vi kommer till dig,
som den sårade kommer till läkaren.
Ge o Herre, vårt hjärta ro. Amen

Gud välsigne er alla.

Ragnar Persenius
Biskop i Uppsala stift