Foto: Uppsala stift

Utveckling av stiftsgården

Utifrån en samlad bild av församlingarnas behov, estimerade kostnader, åtgärdskrav och möjliga intäkter ska ett inriktningsbeslut om stiftsgårdens framtid fattas under 2021. Under tiden genomförs endast prioriterat underhållsarbete. 

Bakgrund

  • I oktober 2019 beslutar stiftsstyrelsen en projektplan med målsättning att utveckla verksamheten, restaurera fastigheterna samt öka beläggningsgraden för att gården ska bli ekonomiskt bärkraftig. Som huvudmålgrupp är det fortsatt fokus på kyrkans barn och unga, men med utfyllnad av externa gäster under tomma perioder.
  • I juni 2020 presenterar fastighetsprojektet en förstudierapport med utgångspunkt från verksamhetens behov och önskemål från tillfrågade referensgrupper.

  • Som en effekt av tre månaders uteblivna intäkter på grund av Coronapandemin stänger stiftsgården ner helt den 15 juli 2020. På så vis kan renoveringsarbetet få fullt utrymme och koncentreras till 1,5 år istället för att pågå parallellt med ett öppethållande under längre tid. Premiäröppningen av nya stiftsgården planeras då till den 1 januari 2022 (men är i dagsläget ovisst, gården är stängd tillsvidare).  

  • Investeringskalkylen för att genomföra förstudien presenteras i mitten av oktober. Enligt beräkningarna landar kostnaden på 40-63 miljoner kronor beroende på vilka delar i förstudierapporten som realiseras. Den största kostnadsposten handlar om att komma ikapp med renoveringsåtgärder i den 25-åriga ”underhållsskuld” som gården samlat på sig sedan fastigheterna senast genomgick ett utvecklingslyft 1995.

  • I det ansträngda ekonomiska läget som råder beslutar stiftsstyrelsen den 29 oktober 2020 att pausa utvecklingsprojektet och beställer en vidare utredning för att hitta mindre kostsamma alternativ för att möjliggöra gårdens framtid. Datum för nyöppning skjuts fram på obestämd tid.

  • Vid Egendoms- och fastighetsutskottets samt Arbetsutskottets möten i början av februari 2021 presenteras fem olika utredningsalternativ samt resultatet av en enkätundersökning som visar församlingarnas behov och ambitioner om att nyttja gården. Utskotten förordar att gå vidare med två av de utredningsalternativ som arbetats fram, det vill säga:

    • Fortsatt verksamhet som tidigare – utan standardhöjning, men med nödvändiga underhållsåtgärder

    • Utvecklad verksamhet inklusive fastighetsutveckling enligt valda delar av den förstudie som genomförts

Nästa steg

Den 22 april 2021 ska de möjliga utredningsalternativen presenteras för stiftsstyrelsen, genom ett tjänsteutlåtande, med förslag till beslut inför stiftsfullmäktige i maj månad

Är det något du funderar över? Skicka din fråga till uppsalastift.komstod@svenskakyrkan.se​

Senaste nytt

Styrgruppens sammansättning

Katarina Olofsgård

Kicki Lidén

Roberth Krantz

Sven Ingvar Holmgren