Foto: Uppsala stift

Utveckling av stiftsgården

Stiftsgården i Undersvik är under utveckling. Här kan du följa den övergripande processen i stora drag.

Stiftsgården i Undersvik nyöppnar i Svenska Turistföreningens regi

Idag den 1 november undertecknade Svenska kyrkan i Uppsala stift och Svenska Turistföreningen ett samarbetsavtal kring stiftsgården i Undersvik.

Nu återupptas byggprojektet

Vid stiftsfullmäktiges möte den 11 november fattades två viktiga beslut kring stiftsgårdens framtid: fastigheterna säljs till stiftsorganisationens nybildade aktiebolag och stiftsstyrelsen ges möjlighet att satsa 30 miljoner av eget kapital. 

– Det här är ett efterlängtat positivt besked och en lättnad för många. Nu kan vi gå vidare med utvecklingen av stiftsgården, säger stiftsdirektor Katarina Fägerhall Olofsgård.

Efter ett års paus återupptas nu alltså utvecklings- och renoveringsprojektet för stiftsgården i Undersvik.  

– Vi rivstartar med projektering i slutet av december och början av januari. Mycket underlag finns redan på plats, men de behöver ses över och justeras med siffror och tid. Det känns väldigt skönt att kunna säga ”nu kör vi”, uttrycker Nicklas Nyman, fastighetschef.

Parallellt med att byggprojektet sätter i gång fortsätter dialogen med intresserade operatörer kring driften av verksamheten.

– Vi hoppas kunna återöppna stiftsgården under hösten 2022, i samarbete med en aktör som delar våra värderingar. Det är många som kontinuerligt hör av sig och vill boka plats för läger och vi ser fram emot att välkomna alla våra medlemmar snart igen, men vi får ge oss till tåls ett tag till, konstaterar Nicklas Nyman.

Stiftsfullmäktiges beslut i sin helhet

 • att Stiftsstyrelsen får överföra maximalt 30 000 000 kr till fastighetsbolaget antingen som ett långfristigt lån, som ett aktieägartillskott alternativt som aktiekapital i fastighetsbolaget.

 • att Stiftsstyrelsen får besluta och verkställa försäljning av fastigheten Undersvik kyrkby 36:1 till fastighetsbolaget

Presentation av beslutet i bilder

2021-11-12

Aktiebolag inrättas för ägande och drift av stiftsgården 

Vid stiftsstyrelsens möte den 14 oktober tog utredningsarbetet kring stiftsgården ett kliv framåt. Nu är det beslutat att det ska inrättas ett fastighetsbolag med Uppsala stift som majoritetsägare och att verksamheten ska drivas av ett driftbolag.

Vad betyder det rent verksamhetsmässigt? Att Uppsala stift kommer att ha rådighet över verksamheten genom hyresavtal och samarbetsavtal som tecknas med operatören.

Finns det en tilltänkt operatör? Det pågår samtal med intressenter som kan tänkas fungera som operatörer för verksamheten på stiftsgården. En djupare förhandling med en av dessa inleds efter beslut i fullmäktige den 11 november. 

Hur blir det med finansiering? Stiftsstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att överföra 30 000 000 kr till fastighetsbolaget för renoveringen av gården.

Beslutet i sin helhet

Publicerat: 2021-10-25

Fullmäktige säger ja till att utreda extern finansiering, samverkan och bolagisering av stiftsgården i Undersvik

Under kyrkofullmäktigemötet den 27 maj blev det en lång diskussion kring fortsättningen för stiftsgården i Undersvik. Debatten slutade med ett beslut om att undersöka möjligheten att hitta extern finansiering för att säkra gårdens framtid.

Nu har det snart gått ett år sedan stiftsgården i Undersvik stängdes ner för renovering. En renovering som bara några månader senare stoppades innan den ens hunnit börja. Det var i oktober 2020 som fullmäktige beslutade att pausa fastighetsutvecklingsprojektet, mot bakgrund av att investeringskalkylen blev tre gånger så hög som prognostiserats.

Nästa stora beslut för stiftsgårdens framtid fattades den 27 maj 2021, när fullmäktige röstade för att låta utvecklingsprojektet gå vidare med sitt förslag att hitta externa parter som kan tänka sig att gå in med pengar i bygget. Man gav också bifall till att försöka hitta andra aktörer som vill bilda en sammanslutning, ett s k konsortium, för att göra gemensam sak i att rädda gården.

Fullmäktige gav samtidigt stiftsstyrelsen mandat att fatta beslut om att starta ett eller två aktiebolag som ska äga och/eller sköta driften av gården. Syftet med bolagiseringen är att förenkla för aktörerna att driva gården och förvalta fastigheten.

Utvecklingsprojektet har anlitat konsultföretaget HOPS Management för att förstärka med kompetens inom det här området, som inte ingår i vår egen kärnverksamhet. HOPS är specialiserade på verksamhetsutveckling inom hotell och restaurang och ska hjälpa oss att hitta tänkbara finansiärer, investerare och sponsorer. De har även i uppdrag att identifiera intressanta förslag på aktörer att samverka med.

2021-06-07

Bakgrund

 • I oktober 2019 beslutar stiftsstyrelsen en projektplan med målsättning att utveckla verksamheten, restaurera fastigheterna samt öka beläggningsgraden för att gården ska bli ekonomiskt bärkraftig. Som huvudmålgrupp är det fortsatt fokus på kyrkans barn och unga, men med utfyllnad av externa gäster under tomma perioder.
 • I juni 2020 presenterar fastighetsprojektet en förstudierapport med utgångspunkt från verksamhetens behov och önskemål från tillfrågade referensgrupper.

 • Som en effekt av tre månaders uteblivna intäkter på grund av Coronapandemin stänger stiftsgården ner helt den 15 juli 2020. På så vis kan renoveringsarbetet få fullt utrymme och koncentreras till 1,5 år istället för att pågå parallellt med ett öppethållande under längre tid. Premiäröppningen av nya stiftsgården planeras då till den 1 januari 2022 (men är i dagsläget ovisst, gården är stängd tillsvidare).  

 • Investeringskalkylen för att genomföra förstudien presenteras i mitten av oktober. Enligt beräkningarna landar kostnaden på 40-63 miljoner kronor beroende på vilka delar i förstudierapporten som realiseras. Den största kostnadsposten handlar om att komma ikapp med renoveringsåtgärder i den 25-åriga ”underhållsskuld” som gården samlat på sig sedan fastigheterna senast genomgick ett utvecklingslyft 1995.

 • I det ansträngda ekonomiska läget som råder beslutar stiftsstyrelsen den 29 oktober 2020 att pausa utvecklingsprojektet och beställer en vidare utredning för att hitta mindre kostsamma alternativ för att möjliggöra gårdens framtid. Datum för nyöppning skjuts fram på obestämd tid.

 • Vid Egendoms- och fastighetsutskottets samt Arbetsutskottets möten i början av februari 2021 presenteras fem olika utredningsalternativ samt resultatet av en enkätundersökning som visar församlingarnas behov och ambitioner om att nyttja gården. Utskotten förordar att gå vidare med två av de utredningsalternativ som arbetats fram, det vill säga:

  • Fortsatt verksamhet som tidigare – utan standardhöjning, men med nödvändiga underhållsåtgärder

  • Utvecklad verksamhet inklusive fastighetsutveckling enligt valda delar av den förstudie som genomförts

Händer i Undersvik

Så heter bloggen som ger ögonblicksbilder om vad som händer på stiftsgården. Du är varmt välkommen att följa: Händer i Undersvik

Är det något du funderar över? Skicka din fråga till uppsalastift.komstod@svenskakyrkan.se​

Senaste nytt

Förstärkt dränering av Murraygården

Publicerad:

Murraygården, som byggdes för att husera den populära föreståndaren Carl Adolf Murray och hans familj 1952, blir först ut att tas omhand i restaureringen av stiftsgården. Arbetet genomförs av SEHED Bygg och påbörjas i slutet av januari.

Utvecklingsplanen pausas i väntan på vidare utredning

Publicerad:

Under stiftsstyrelsens sammanträde den 29 oktober presenterades ett investeringsförslag för stiftsgården i Undersvik. Beslutet blev att utreda vilka andra alternativ som finns och pausa restaureringen.          

Stiftsgården satsar för framtiden

Publicerad:

Den 15 juli 2020 stänger Stiftsgården i Undersvik för att renovera, bygga om och utveckla verksamheten. Förändringsarbetet beräknas vara klart i slutet av nästa år och en nyöppning av gården planeras till januari 2022.

Utvecklingsplan för Stiftsgården i Undersvik beslutad

Publicerad:

Stiftsstyrelsen har sagt ja till att utveckla Stiftsgården i Undersvik. I framtidsplanen finns bland annat förslag på att stärka barn- och ungdomslägerverksamheten samt att ta fram olika erbjudanden för att locka fler målgrupper.

Styrgruppens sammansättning

Anette Eriksson

Katarina Olofsgård

Kicki Lidén

Lena Aune

Roberth Krantz

Sven Ingvar Holmgren