Uppsala stifts miljö- och klimatarbete

Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är framtagna av FN. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Detta är de tre hållbarhetsaspekterna - social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom Svenska kyrkan talar vi även om en fjärde aspekt som kallas för andlig och existentiell hållbarhet, som sätter ljus på människans roll på jorden och de stora livsfrågorna vi alla bär på. Inom kristendomen kallas detta för att ta ansvar för skapelsen. Vi ingår alla i en större helhet, där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang. Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör med uppgift att bidra till att hållbart och rättvist förvalta jordens resurser till nästa generation.

Uppsala stifts mål är att vara klimatpositiva senast till år 2030. Klimatutsläppen ska minimeras och dessutom ska redan gjorda utsläpp reduceras. Stiftet stöttar församlingar och pastorat i sitt miljö- och klimatarbete dels genom det systematiska miljödiplomeringsarbetet och i projektet Klimatsamverkan. Tillsammans arbetar vi med frågor inom exempelvis fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, transporter, biologisk mångfald, förnybar elproduktion, upphandling och ramavtal. En viktig del är att samtala och reflektera över människans roll på jorden. Hur tar vi ansvar och hur hittar vi hopp att tro på en hållbar framtid? Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar, men innebär också en stor möjlighet att skapa den framtid vi vill leva i.

På stiftskansliet är miljö- och klimatarbetet ständigt närvarande och pågående. Vi har bland annat installerat solceller, köpt laddhybridbilar, installerat laddstolpar och antagit en resepolicy. Vi arbetar också med en hållbar förvaltning av vår mark, skog, fastigheter och kapital. Klimatarbetet pågår i det stora och lilla där varje medarbetare bidrar till målet att bli klimatpositiva.

Kontakt: uppsalastift.miljo.klimat@svenskakyrkan.se 

Biskop Karin reflekterar kring påsken i relation till klimatfrågan.