Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoval 2017: Tre frågor till stiftsfullmäktige

Vi frågade företrädare för de elva nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift vilka frågor de tycker är viktigast kommande mandatperiod


Grupperna presenteras i alfabetisk ordning.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Stiftet ska lyhört efterfråga behoven, som varierar mellan små och stora enheter, och med stor kompetens tillgodose dessa.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Stiftet ska fortsätta skapa bärkraftiga lokala enheter såväl ekonomiskt, demokratiskt som pastoralt. Ge process- och analysstöd till kyrkoråd och arbetslag så att förändringsvilja och enighet främjas.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Kyrkan ska med Jesus Kristus som förebild vara en relevant medvandrare i enskilda människors liv och en samhällsaktör på alla nivåer för att hävda alla människors okränkbara och lika värde.

Borgerligt alternativ (BA)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Borgerligt Alternativ har i motioner och stiftsstyrelse drivit att stiftets stödjande roll måste förstärkas. En mer effektiv organisation frigör resurser lokalt att satsa på dop, konfirmation, undervisning och diakoni.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Stora satsningar på att stötta lokalt engagemang i de nya storpastoraten. Vi kan idag se en vikande tendens och ökande medelålder i kårerna av frivilliga och lekmän.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Att brett satsa för att engagera de 6,1 miljonerna medlemmarna (och dem som ännu inte är medlemmar) för Kyrkan och det kristna budskapet. 

Centerpartiet (C)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Församlingen är grunden i kyrkans arbete. Eventuella sammanslagningar ska växa fram underifrån och får bara ske på församlingarnas egna initiativ. Stiftet ska i stället stötta, prioritera barn och ungdomar och aktivt arbeta med miljödiplomering.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Framtidstro i ett livskraftigt stift där alla församlingar ska känna sig tillhöriga. Undersvik och Breidagård ska ses som en stor tillgång.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  En öppen, tillgänglig och tolerant folkkyrka i hela landet som motarbetar främlingsfientlighet.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Fria liberaler i Svenska kyrkan, Britt Louise Agrell Bild: Britt Louise Agrell
 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Ge förutsättningar för församlingar som ingår i större pastorat att ta ansvar för sin verksamhet och ge alla medarbetare, anställda , förtroendevalda och frivilliga möjlighet att växa i tron. Bevara Breidagård för  retreater och andrum. Fortsatt hjälp vid utarbetande av församlingsinstruktioner.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Vad har större pastorat betytt för den lokala församlingen? Ny kyrkohandboks betydelse för gudstjänstlivet? Ansvara för att öka kunskapen om kristen tro.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Att sprida evangelium och visa på Guds kärlek i verksamhet och möten med människor.

Frimodig kyrka (FK)

Hans Lindholm
Frimodig kyrka, Hans Lindholm Bild: Anders Tukler
 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Projektet ”Dela tro – dela liv”, som nu är avslutat, har visat att vi behöver fler mötesplatser och större öppenhet för att föra samtal om livet och tron. Stiftet bör stödja församlingarna i att hitta former för detta. 
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Församlingarna överlever endast genom regelbundna och levande gudstjänster med ett tydligt budskap och många delaktiga.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Gärna politiskt aktiva människor i kyrkan men inga politiska partier som nomineringsgrupper!

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Kyrkans uppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission (GUDM). Stiftets stöd innebär lyhördhet till församling/pastorat för att uppnå ett bra samspel där tro och liv kan växa, ökad bibelkunskap och administrativ hjälp så att man lokalt kan fokusera ytterligare på exempelvis diakoni.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Stiftfullmäktige prioriterar - t.ex. ”Tala tro”, hjälp till barn och unga att använda våra stiftsgårdar, migrationsfrågor och ideella insatser.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Svenska Kyrkan bör fokusera på den kristna tron och ekumeniken.

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Ge förutsättningar till kompetensstärkande insatser för personal och ideella medarbetare. Utöka resurserna till barn- och ungdomsverksamhet.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Hur kyrkan tar aktiv roll i miljö- och klimatfrågorna, inom sina verksamhetsområden. Kyrkan skall fortsätta prioritera den sociala verksamheten.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Kyrkan skall ta sitt delansvar i arbetet för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.  Kyrkans egen mark skall förvaltas så att den biologiska mångfalden kan bestå.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Ge ett tydligt mandat till personalen att utföra sitt arbete för församlingarnas bästa. Använda stiftets gårdar till tjänst för församlingarna. Breidagård är en plats för retreater och andrum. Det vill vi ska fortsätta och utvecklas.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod

  Strukturförändringarna är viktiga. Nödvändiga sammanläggningar får inte vara ett självändamål. De ska vara för församlingslivets bästa. Säkra tillgången till kompetens i kyrkobyggnadsfrågorna.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Viktigast är att göra plats för mer andlighet. Människor har ett behov av andlighet, men ser inte var man kan finna det.

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna, Linnéa Bjuhr Bild: Håbo SD
 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Närheten och småskaligheten som de olika församlingarna utgör ska värnas. Små församlingar ska inte bortprioriteras eller slås ihop.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Stiftet ska stödja församlingarna i huvuduppdragen gudstjänst, mission, diakoni och undervisning. Mindre stöd ska riktas till verksamheter som inte ingår i huvuduppdragen, exempelvis att stötta moskébyggen.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Att stå upp för och sprida det kristna budskapet. Svenska kyrkan ska vara tydlig i den kristna identiteten. 

Vänstern i Svenska kyrkan (VISK)

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  Vi ska verka för att stiftet ser till att kyrkan är öppen – stöd och hjälp från stiftet till församlingarna vad gäller flyktingmottagandet.
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle, fri från främlingsfientlighet. minska klyftorna i samhället och verka för allas lika värde. – Alla ska känna sig välkomna till Svenska kyrkan.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Att kyrkan är öppen för alla och att präster inte ska kunna neka att viga homosexuella.

Öppen kyrka (ÖKA) 

 1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

  För att stiftsfullmäktige ska vara representativt ur ett medlemsperspektiv ska stiftets sammanträden för förtroendevalda förläggas till kvällar och helger så att yrkesverksamma lättare ska kunna delta. 
 2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

  Att stötta församlingarna att vara församlingar fullt ut så att små enheter ska kunna bibehållas. Kyrkan ska vara så nära människor som möjligt i det lokala samhället.
 3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

  Den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni, mission och kulturvård).