Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strömmar

Här är listan över alla strömmar på Teologifestivalen 2017.

Begreppet "strömmar" kom till  inför den första teologifestivalen då temat var "Livets vatten". 

I strömmarna för vi tillsammans ett öppet, kritiskt och konstruktivt samtal där vi kan få bli lyhörda för begränsningar och möjligheter i vårt gensvar på den gudomliga gåvan, befriad av Guds nåd genom tron. I gemensam reflektion inspirerar vi varandra till nytänkande och till att hitta vägar att leva hållbart och livsnära i gemenskap.

Strömmarna presenteras också på Teologifestivalens facebookssida. Följ oss där för uppdateringar, diskussioner och nyheter.

1. Det sker i mötet – om spänningen mellan tradition och förnyelse

Förnyelse har ofta fötts ur konflikter och har också ofta skett i möten långt från maktens boningar. Så har kyrkan alltid levt. Reformation är något som ständigt pågår!

Förändring börjar ofta i periferin, i utkanten. Medan många av oss är upptagna med att spana mot centrum.

Dag Tuvelius, moderator

2. Reformationen och folket i Sverige

Reformationen under Gustav Vasas tid innebar en kulturrevolution inom en rad områden. Det sinnliga och kroppsliga trängdes undan, klostren och gillena upplöstet, synen på helgonen förändrades och utbildningsväsendet omvandlades. Hur upplevde folket förändringarna?

Det sägs ofta att reformationen i Sverige mötte folkligt motstånd. Men går det verkligen att hitta belägg för ett sådant? Och vad hade folket egentligen mot Luther?

Martin Berntson, lots

3. Reformationens mörka sidor

Reformationen har en högst påtaglig baksida. Genom historien har tvivelaktiga uttalanden av Martin Luther legitimerat våld mot vissa grupper, till exempel judar, upproriska bönder och utvecklingsstörda barn. Hur kan vi förhåla oss till det?

Att förtränga historien bygger ingen framtid.

Urban Claesson, moderator

4. Kristen tro enligt Luther – Vad är det?

Luther skrev sin Lilla och Stora katekes när han upptäckte att folket var okunniga i de kristna grunderna. I vår tid kan vikänna igen oss i folkets okunskap om den kristna läran. Svenska Kyrkans Unga har arbetat fram De ungas katekes som lanseras under strömmen.

Att lyssna och få diskutera kan få det oklara att bli kul och lärorikt.

David Åstrand, lots

5. Climate, environment and climate justice

Climate is more than just a question of environment and politics. It is a reality where the weakest are struck first and have the smallest chance of making changes. Young people around the world have taken part in the ACT movement for climate jusice. The stream discussed suggestions on required changes for a sustainable future and climate justice.

Climate change is ultimately about creating peace with each other and with the Creation ...

Henrik Grape, moderator

6. Trovärdig kyrka

I tider då kyrkan förväntas ta ett större sociala ansvar behövs en teologisk reflektion över vad det är att vara en trovärdig kyrka. I den här strömmen vill vi skapa ett kreativt rum för teologiska samtal om trovärdighet, kyrkans uppdrag och identitet.

En trovärdig kyrka förutsätter rum för trovärdiga samtal ...

Jonas Ideström, moderator

7. Leva genom tro och vetande

Det finns de som upplever en konflikt mellan tron och det vetenskapliga vetandet. Ju mer vetenskapen framskrider desto svårare blir det att tro på Gud. I strömmen samtalar vi om Gud och tro i ljuset av dagens kunskap och vetenskap.

Det är viktigt att vi inser att tro är en förutsättning för allt vetande och att det dessutom kan vara fullt rationellt att tro saker som vi inte vet.

Mikael Stenmark, lots

8. Leva genom tro i religion och samhälle

Antalet svenskar med en gudstro har minskat, men 40% uppger att de tror på Gud. Trots det betraktas religion som något farligt och misstänkt. Vilka är vi, de sekuliserade svenskarna, och vilken roll spelar religion och religiös övertygelse i dagens samhälle?

För att orientera sig i en postsekulär värld är det nödvändigt att det öppnas nya tankebanor för livsåskådningsdiskussionen.

Bengt Kristensson-Uggla, lots

9. Bibeln mitt i allt

Bibeltolkning är en ständigt pågående process med en mångfald av tolkningar som följd. Är det en rikedom eller ett problem? Vi får möte varandra för att inspireras och beröras, ifrågasätta och fördjupas i Bibelns olika tolkningsperspektiv.

Bibeln är ju en bok som berör på många sätt, utmanar, ställer frågor, ger livsmod, vägleder men också upprör ...

Jakob Lindkvist, moderator

10. Störa och beröra – om konst i heliga rum

Hur kan man arbeta för att den samtida konsten får plats i våra kyrkorum, dels som en del av förkunnelsen, dels som ett värde i sig? Vilket utrymme har den samtida konsten i våra kyrkorum och vad väcks i mötet mellan det moderna och det traditionella?

Teologin utmanas av bildens autonomi och möjlighet att gestalta Gud, och tron på Gud.

Kristin Windolf Granberg, moderator

11. Musik för Guds skull!

Luther såg musiken som en gåva från Gud, sammanvävd med skapelsen från begynnelsen. Musiken har en förmåga att beröra på ett intuitivt sätt som är vida snabbare än ordet. Sång och musik slår an strängar djupt inom oss, den frigör och talar till både Gud och människa.

Musiken har en förmåga att beröra på ett intuitivt sätt som är vida snabbare än ordet ...

Irma Schultz Keller, lots

12. Kroppslighet och sinnlighet

Kristendomen är en kroppslig religion, men trots det har kristenhetens relation till människans kropp aldrig varit enkel. Kroppen har setts som syndig, som andens tempel eller som redskap för mystiska erfarenheter. Luther återför det kroppsliga och sensuella till vardagslivet.

... I kroppen möts gudomligt och mänskligt, intensiv lust och smärta. En smekning är en gudahälsning där våra kroppar rör varandra.

Elisabeth Gerle, lots

13. Det levande ordet i gudstjänst och predikan

Gudstjänsten ger oss en plats där vi både får bära fram våra liv och ta emot kraft att orka leva. Ordet blir till liv och rörelse, både i oss och mellan oss. Förmiddagens samtal leder vidare till eftermiddagens underströmmar om liturgins rörelse och om att skriva och tala tro.

När orden passerar genom dig, dina erfarenheter, dina känslor och hela din kropps förmåga att uppleva och förmedla budskap, då blir de levande!

Åsa Rockberg, lots

Preacher’s Corner - Ström 13

Vi söker Dig, erfaren predikant, som är beredd att predika med minimal föreberedelsetid. 

Bild: CC01

Du får först lyssna till ett samtal som Clara Nystrand och Ida Wreland, präster från Lunds stift, för kring en bibeltext. De ingår i teologipodden ”Tolkning pågår” som läggs upp varje måndag inför kommande söndag. De samtalar 15 minuter. De vet inte i förväg vilken text som de ska samtala kring. Det gör inte heller Du, som efter ytterligare fem minuter, ska predika helt kort för seminariedeltagarna. Därefter blir det en kort respons till Dig, som predikade. Allt sker för att lyfta fram samtalet före, under och efter predikan.

I samma underström kommer även några blivande präster från Johanneslunds Teologiska högskola och Svenska kyrkans utbildningsinstitut predika. De har dock fått förbereda sig men ska även de få respons på det de säger. Allt sker i en underström till ström 13 – det levande ordet i gudstjänst och predikan och sker lördag eftermiddag mellan 14 och 16.30.

 Är Du intresserad? Hör av Dig via epost till: Anders Göranzon

14. Teologifestivalen för de yngsta (6-12 år)

PilgrimsBarn lär sig om kristen tro genom berättelser. Vi fokuserar på berättelsen om Martin Luther och reformationen. Vem var Martin Luther? Vad tyckte han? Hur har reformationen påverkat oss som lever idag, 500 år senare? För barngrupper och medföljande barn.

"Pilgrimsbarn i Uppsala stift låter barnen - på pilgrimsvis - vara delaktiga i lärandet om kristen tro. Att vara PilgrimsBarn är att tillsammans upptäcka mer av vår omgivning, oss själva och varandra.

Genom vandring får vi följa i andras fotspår och själva lämna spår andra kan följa. Att vara pilgrimsbarn är att nyfiket möta det som väntar bakom nästa vägkrök och våga släppa taget om det invanda.

Under dagen gör vi en pilgrimsvandring från S:t Perskyrkan till Uppsala Konsert och Kongress."

När Kristus skulle undervisa människor, måste han bli människa. Ska vi undervisa barn, måste också vi bli som barn.

Martin Luther

15. Det lutherska – hinder eller möjlighet i det dagliga församlingsarbetet?

I denna ström diskuterar vi det lutherska som arv och "verktyg". Vilka möjligheter och utmaningar finns i att församlingen är luthersk? Vi försöker ringa in vad det lutherska betyder eller kan betyda i det vanliga församlingslivet.

Det lutherska i församlingslivet - boja, språngbräda eller bara ointressant.

Niclas Blåder, moderator

Söndag 26 februari, före gudstjänsten

Bordssamtal - Kärlekens väg som utmaning i samhället

 

Luther samlade studenter, släktingar och människor i nöd i sitt och Käthes hem. Efter måltiden samlades man runt  bordssamtalsbordet” där Luther kunde fråga ”Vad är nytt?”.

Jesus talade bara en gång om ett ”nytt” bud. Inför sitt lidande sa han till lärjungarna:

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra” (Joh 13:34). 

På vilket sätt är detta bud nytt? Och hur kan det vara en utmaning i våra liv, i vår kyrka och i vårt samhälle?

Fastslagssöndagen bär temat Kärlekens väg. Runt söndagens samtalsbord i Missionskyrkan får vi lyssna till hur ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med gäster om kärlekens väg som utmaning i samhället.

programarrangörer

Huvudarrangör

Svenska kyrkan i Uppsala stift

Medarrangörer

Västerås stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Svenska kyrkans nationella nivå
Sensus studieförbund
Svenska Kyrkans Unga
Universitetskyrkan i Uppsala
Sveriges Kristna Råd (SKR) 
Uppsala domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan
Uppsala pastorat, Svenska kyrkan