Stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag för dig som läser till präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker eller har för avsikt att söka kyrklig tjänst i Uppsala stift.

Kungörelse av stipendier

Hösten 2021 är det möjligt att söka medel ur nedanstående stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är måndag den 13 september 2021. Observera att samtliga ansökningshandlingar behöver vara Uppsala stift tillhanda sista ansökningsdag per post eller genom att de lämnas in till Uppsala stifts reception. Ansökningar får inte mejlas in på grund av GDPR.

 

Ottil och Emil Mattsons stiftelse (präststuderande)
10 stipendier à 4 500 kr.


Kriterier

Sökanden ska vara präststuderande och antagen för Uppsala stift.

Ansökningshandlingar

Stiftelsen för kristen fostran och undervisning (litteraturstipendium för studenter på SKUI)
Stipendier à 6000 kr tilldelas samtliga behöriga sökande.


Kriterier

Sökanden ska studera vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) och vara antagen till Uppsala stift (för präst- och diakonstuderande) eller avse att tjänstgöra inom Uppsala stift (för kyrkomusiker och församlingspedagog). Sökande kan bara tilldelas stipendiet en gång under sin studietid på SKUI.  

Ansökningshandlingar

Stiftelsen för kristen fostran och undervisning (bidrag till verksamheter)

Verksamheter, exempelvis församlingar, ideella organisationer samt projekt inom stiftsorganisationen kan söka medel ur fonden.


Kriterier

  • Syftet med verksamheten är att erbjuda/möjliggöra kristen fostran av unga och/eller stödja/möjliggöra deltagande i kristen undervisning/undervisning om kristendom
  • Verksamheten ska komma det geografiska området som utgör Uppsala stift till del.
  • Målgruppen för verksamheten ska vara antingen

- unga under 18 år (utifrån förståelsen av fostran), eller
- personer över 18 år som studerar (utifrån att den ursprungliga insamlingen gick till bildandet av en folkhögskola).

  • Verksamheten som medel söks för ska inte vara del av den ordinarie löpande verksamheten.

Medel kan sökas för

- Projekt och punktinsatser
- Att bedriva löpande arbete på ett innovativt sätt. Med innovativt menas att arbetssättet inte tidigare har använts inom Uppsala stifts geografiska område (hur detta har undersökts ska anges i ansökan). Ansökan ska i så fall också ange hur lärdomarna från det innovativa arbetssättet ska spridas.

Ansökningshandlingar

Änkefonder

Medel kan sökas av änkor/änklingar efter präster som tjänstgjort i Uppsala stift.


Kriterier

  • Änka/änkling efter präst som tjänstgjort i Uppsala stift

Ansökningshandlingar