Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stadgar för rådet för internationell mission och diakoni i Uppsala stift

(senast reviderade april 2011)


1. Syfte
Rådet för internationell mission och diakoni i Uppsala stift har som syfte att i samverkan med lokal nivå, stiftets organisation och Svenska kyrkans internationella arbete på nationell nivå, stödja församlingarnas arbete med Svenska kyrkans internationella arbete, ”Hela Världen”. Rådets uppgift är att inspirera och utbilda församlingarnas internationella grupper och ombud.

2. Församlingsnivån
I varje församling utser kyrkorådet och kyrkoherden en kärngrupp på tre personer; en anställd, en samordnare och en förtroendevald. Dessa utses på fyra år och har till uppgift att samordna det internationella arbetet i församlingen. Utifrån kärngruppen och församlingens lokala förutsättningar byggs den internationella gruppen som i övrigt består av människor som vill engagera sig i församlingens internationella arbete för en kortare eller längre tid. Uppgiften är att upprätthålla och stärka det internationella engagemanget, att informera om det internationella arbetet, att bedriva och samordna insamlingar för det internationella arbetet.
Medlemmarna är internationella ombud och registreras som sådana i organisationsregistret. Gruppen rapporterar årligen till kyrkorådet om sin verksamhet. Gruppen kan ges mandat att ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Den internationella verksamheten skall tydligt finnas med i församlingsinstruktionen.
Med hänsyn till de lokala förutsättningarna kan kärngrupp och internationell grupp vara gemensam för ett pastorat.

3. Kontraktsnivån
Denna nivå kan ses som en bra bas för inspirations- och utbildningsinsatser. Kontraktsprost och kyrkoherdar kan utse kontraktsombud med ansvar för att samordna den internationella verksamheten på kontraktsnivå. Varje kontrakt har en kontaktperson i rådet.

4. Ombudsstämma (Årsmöte)
De internationella grupperna i församlingarna kallas varje år till årsmöte för Svenska kyrkans internationella arbete i Uppsala stift. Varje internationell grupp utser tre personer som har rösträtt på årsmötet. Övriga internationella ombud har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Till årsmötet inbjuds stiftets internationella handläggare, stiftets miljöhandläggare, stiftets internationella kommitté samt distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga.
Årsmötet äger rum före maj månads utgång och kallelsen med dagordning skall skickas ut en månad i förväg.
Årsmötet väljer i början av varje mandatperiod rådet för internationell mission och diakoni i Uppsala stift samt utser dess ordförande.

Dagordning för ombudsstämma
1. Årsmötet öppnas
2. Upprop
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Rådets verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
8. Ansvarsfrihet för rådets verksamhet
9. Propositioner från rådet
10. Motioner från de internationella grupperna
11. Beslut om antal ledamöter i rådet för internationell mission och diakoni i Uppsala stift
12. Val
a) Val av ordförande i rådet
b) Val av övriga ledamöter i rådet
c) Val av valberedning
13. Övrig information
14. Årsmötets avslutande
(Punkterna 11 och 12 normalt sett endast vart fjärde år)

5. Rådet för internationell mission och diakoni
Rådet består av tolv personer och de bör vara jämnt fördelade över stiftet. Årsmötet utser ordförande men i övrigt konstituerar rådet sig själv. Efter årsmötet tillträder rådet genast sitt uppdrag. Fyllnadsval kan vid behov göras under mandatperioden.
Rådets ordförande och ytterligare en ledamot väljs att ingå i stiftets internationella kommitté. Denna planerar och samordnar det internationella arbetet i stiftet och gemensamma utbildningar.
Rådets ordförande, sekreterare eller två andra som utsetts av rådet deltar på kallelse från nationell nivå i arbetskonferens och kan även på annat sätt företräda de internationella ombuden i Uppsala stift.
Rådet lämnar årligen en verksamhetsberättelse till årsmötet. Verksamhetsberättelsen sänds för information till internationella kommittén i Uppsala stift samt till Kyrkokansliets internationella avdelning.

6. Kostnader för internationella ombud
De internationella ombudens deltagande i utbildningar och inspirationsdagar bekostas av sändande organ om inte annat är bestämt i varje enskilt fall.

7. Stadgeändring
Beslut på årsmötet för de internationella ombuden i Uppsala stift fattas normalt med enkel majoritet. Det innebär att fler än hälften av de röstande skall vara överens om beslutet. Vid ändring av stadgar krävs dock att 2/3 av årsmötets delegater ställer sig bakom förslaget till förändring.

8. Upplösning
Vid upplösning av rådets verksamhet i Uppsala stift skall eventuella tillgångar tillfalla det internationella arbetet i Uppsala stift.