Ruotsinsuomalainen työ/Sverigefinskt arbete

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin kielivähemmistön Ruotsin kirkon. Sverigefinländare utgör den största språkliga minoriteten i Svenska kyrkan.  

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Noin 700 000 ihmisellä Ruotsissa on suomalainen tausta. Suomen kieltä on käytetty jo 1500 luvulta lähtien jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Yksi Upsalan hiippakunnan tehtävistä on edistää suomenkielistä seurakuntatyötä hiippakunnan seurakunnissa. 

Ungefär 708 939 personer i Sverige har finländsk bakgrund. Sedan 1500-talet har det finska språket använts för predikan, dop och vigsel i Svenska kyrkan. Ett av Uppsala stifts uppgifter är att främja finskspråkigt församlingsarbete i kyrkorna i stiftet.

Ruotsin kirkon virsikirja/Psalmboken
Tilaus/Beställ från Verbum förlag 

 

Kyrkohandboken på finska/Ruotsin kirkon käsikirja
Lataa otteita/Ladda ner (PDF)

Yhteyshenkilö/Kontaktperson

Sanna Moberg

Uppsala stift

HBTQ-frågor, Teckenspråkigt arbete, Minoritetsspråk, Funktionsvariationer