Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Projekt Hållbar Utveckling - Miljödiplomering

Svenska kyrkan har utarbetat ett redskap som församlingar och organisationer kan göra ett konkret arbete utifrån och som bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart för alla – miljödiplomering.


Bild: Ewa Almqvist

För att stötta församlingar inom Uppsala stift har stiftsstyrelsen fattat beslut att driva projektet Hållbar utveckling i Uppsala stift, miljödiplomering från januari 2015 fram till mitten av 2017. 

Projektet syftar till att med teologisk reflektion och medvetenhet stärka och utveckla församlingars arbete inom miljöområdet.

Att få del av livets gåva är en källa till ständig förundran

Biskopsbrev om klimatet 2014

Bakgrund

Med citatet inleds biskopsbrevet om klimatet (2014). Biskopsmötet konstaterar vidare att just förundran över livet är ett bra sätt att väcka engagemang i klimatfrågan. Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Utsläpp av växthusgaser ökar, livsförutsättningar för växter och djur förändras, den internationella solidariteten mellan människor och stater kommer att sättas på hårda prov, klimatfrågor reser rättvisefrågor. Vi behöver ett hopp för att frigöra handlingskraft och hoppet kan börja i lovsången över naturens skönhet och Skaparens kärlek. Människan är oupplösligen en del av skapelsens livsväv men har ändå ett unikt uppdrag.

Uppsala stifts roll är att främja församlingarnas arbete och mot bakgrund mot ovanstående uppmaning från biskopsmötet ter det sig naturligt att under de närmsta åren kraftsamla för att stärka arbetet i Uppsala stift och nå en ”Hållbar ekologisk utveckling där tro och liv kan växa”. I stift och församlingar finns gott arbete och goda exempel att ta tillvara och utveckla.

Här kan nämnas enheter som är miljödiplomerade, energibesparingsåtgärder som genomförs inom fastighetsområdet, arbete med rättvis handel, internationellt engagemang och insamling av medel för biståndsinsatser, teologiskt reflektionsmaterial och gudstjänstmaterial. I stiftsorganisationen finns en resepolicy som syftar till att nyttja kollektivtrafik i så hög utsträckning som möjligt.

Aktiviteter under projektet

Initialt utses tio pilotförsamlingar i stiftet som i gemensam workshop gör en situationsanalys och därefter bestämmer vad det är man vill arbeta med, vilka behov av kompetensutveckling man ser, på vilket sätt man vill ta tillvara goda exempel från varandra och från andra församlingar som tex är miljödiplomerade, hur arbete i internationella grupper och i svenska kyrkans unga kan tas tillvara osv. Ett kriterium för att få delta som pilotförsamling är att man är beredd att påbörja en miljödiplomering inom projekttiden.

Stiftelsen Fjellstedtska skolan erbjuder kurser som rör teologisk reflektion i kyrkans miljöarbete, Sensus studieförbund har ett studiematerial som benämns Världens kurs och föreningen Etik och energi erbjuder också stöd. I projektet är det självklart att ta tillvara dessa resurser.

Projektmål

 

  • Tio pilotförsamlingar har påbörjat miljödiplomering under projektets livstid.
  • Sambandet mellan teologiska, ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv har stärkts och tydliggjorts i Uppsala stift.
  • Kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden har stärkts i sin kompetens att leda arbetet för hållbar utveckling i församlingarna.