Foto: Jonas Toresäter

Vikten av vatten

Den 18-19 november anordnade Uppsala stift en vattenvårdsträff för att kraftsamla kring de nationella miljökvalitetsmålen.

– Vi vill ge våra arrendatorer ökad kunskap om och förutsättningar för att anlägga våtmarker, fosfordammar, kantzoner och andra viktiga miljövårdsåtgärder på sina arrendegårdar, berättar Jonas Toresäter, jordbruksförvaltare vid prästlönetillgångarna i Uppsala stift.

Därför bjöds 12 jordbruksarrendatorer från några av prästlönetillgångarnas gårdar in till vattenvårdsträff för att diskutera vikten av vatten. Syftet med träffen - som hölls i Enköping - var bland annat att diskutera vad man tillsammans kan göra för att möjliggöra ett rikt djur- och växtliv, undvika övergödning och hålla sjöar och vattendrag levande.

– Prästlönetillgångarna är fastighetsägare, men våra arrendatorer har fri brukningsrätt och i princip livstids besittningsskydd för marken. Vi kan inte gå in och anlägga en våtmark eller en fosfordamm på mark vi arrenderar ut, utan måste göra det i överenskommelse med våra arrendatorer så ett gott samarbete är a och o, förklarar Jonas Toresäter.

Som medverkande på programmet fanns bland annat Cassandra Telldahl Bjelkelöv, agronom och vattensamordnare på Enköpings kommun. Hon var projektledare vid anläggning av en våtmark i Tillinge under 2020, vilken hon tillsammans med arrendator Nicklas Carlsson delade erfarenheter från under dagen. En annan av föredragshållarna var Johan Axnér, limnolog och vattenstrateg, på Enköpings kommun.

– Det var två intressanta dagar som resulterat i uppstart av konkreta vattenvårdsprojekt på varje representerad arrendegård, avslutar Jonas Toresäter.

Utdrag ur miljöpolicy för rörelsegren Jord, som ligger till bakgrund för vattenvårdsträffen:

Våtmarker och fosfordammar ska anläggas och underhållas med målsättningen att på sikt omhänderta vattenavrinning från en areal som motsvarar innehavet av åkermark.