Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strukturarbetet utvärderat

Tillsammans har kyrkokansliet, Luleå, Härnösand och Uppsala stift utvärderat arbetet med strukturfrågor och hur församlingsanställda uppfattat strukturarbetet inför bildandet av nya pastorat, åren 2013–2018.

Järvsö kyrka i Ljusnans pastorat, som bildades 2017. Bild: Edvin Hellsing

Arbetet är utfört av konsultföretaget Ramboll, på uppdrag av kyrkokansliet tillsammans med de tre stiften Luleå, Härnösand och Uppsala. Syftet har varit undersöka och att lära sig av hur de lokalt anställda har uppfattat hur strukturförändringsarbetet genomförts inför bildandet av nya pastorat mellan åren 2013 och 2018.

Tydligt behov av stöd och hjälp

Sammanfattningsvis drar utvärderaren slutsatsen att det på många håll funnits tydliga behov av stöd och hjälp inför indelningsförändringarna. Stiften har lämnat stöd i form av checklistor, handböcker, utbildningsinsatser och i vissa fall bidrag till extra resurser, men trots detta har anställda i flera enheter upplevt en otydlighet i vad stiftet ska stödja med.

Upplevd begränsad delaktiget för medarbetare

Av utvärderingen framgår också att syfte och mål med att genomföra indelningsändringen inte tydliggjorts för alla. Det upplevs att det främst varit ledningen och förtroendevalda som varit delaktiga i förändringsarbete och mer begränsad delaktighet för medarbetare.

Utvärderarna föreslår att stiften ska arbeta mer med att förankra förändringen och försäkra sig om att nödvändig kapacitet finns lokalt för att enheterna själva ska kunna driva förändringsarbetet.

Utvärderaren betonar att det inte är möjligt att uttala sig om resultatet av indelningsarbetet på lång sikt, men lyfter ändå några tidiga effekter som framkommit. Det mest övergripande och tydliga resultatet som beskrivs är att enheter som varit i en dålig ekonomisk situation har räddats av de andra enheterna i det nybildade pastoratet.

Tidiga resultat av förändringen

Utvärderaren betonar att det inte är möjligt att uttala sig om resultatet av indelningsarbetet på lång sikt, men lyfter ändå några tidiga effekter som framkommit.

Det mest övergripande och tydliga resultatet som beskrivs är att enheter som varit i en dålig ekonomisk situation har räddats av de andra enheterna i det nybildade pastoratet. Den kyrkliga verksamheten har kunnat fortsätta bedrivas i församlingar som utan denna strukturförändring och ökade samordning varit hotade. Samtidigt anges att det finns en oro för att de i vissa fall stora geografiska avstånden påverkar möjligheten att ta hem samordningsvinster.

När det gäller arbetsmiljön tycker en del att den har försämrats, åtminstone initialt, genom ökad stress och osäkerhet kring nya rutiner. Andra ser mer positivt på arbetsmiljön, och uppskattar exempelvis att det nu finns fler kollegor inom det egna kompetensområdet.

Utvärderarens rekommendationer

Utvärderaren ger några allmänna rekommendationer för stiftens fortsatta strukturarbete. Råden handlar om att skapa en tydligare målbeskrivning som bryts ner till mål i de olika lokala sammanhangen, att skapa förutsättningar för god implementering redan i utredningsstadiet, att tydliggöra syftet och behovet av indelningsförändringen, att fortsätta arbetet med att utveckla de checklistor och handböcker som tagits fram, att tydliggöra mer vem som äger de olika processerna samt att ge ett mer omfattande stöd under genomförandefasen.

Kontaktperson

Peter Berglund

Uppsala stift

Utredningssekreterare