Anmäl intresse för stiftskollekt 2022 senast den 15 maj

Organisationer, föreningar, stiftelser och liknande kan anmäla sitt intresse att få en stiftskollekt.

Gökotta vid Gamla Uppsala kyrka 5 maj 2016.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Organisationer, föreningar, stiftelser och liknande kan anmäla sitt intresse att få en stiftskollekt, där ändamålet ska stödja Svenska kyrkans verksamhet inom församlingarna i Uppsala stift eller någon annan verksamhet som det är angeläget för Svenska kyrkan inom Uppsala stift att stödja.

Stiftskollekt innebär att alla församlingar i ett stift under söndagens gudstjänst ett visst datum samlar in pengar för ett i förväg bestämt gemensamt ändamål. Högst 10 söndagskollekter per år kan vara stiftskollekter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska göras senast den 15 maj 2021 för stiftskollekter 2022 och innehålla följande:

  • Beskrivning av kollektändamålet och verksamheten
  • Senaste årsredovisning
  • Stadgar
  • Information om eventuellt andra sökta bidrag för 2022 (från främst Uppsala stift)
  • Mottagandekonto (plusgiro eller bankgiro dit kollekten ska betalas in)
  • Kollektcirkulär måste bifogas ansökan​ (det finns möjlighet att korrigera uppgifter i cirkuläret upp till sex veckor innan fastställd kollektdag) 

Skicka intresseanmälan digitalt till: 
uppsalastift@svenskakyrkan.se (bifogade filer i pdf-format) i andra hand i pappersform till Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala

Ladda ner intresseanmälan (pdf)

Kollektcirkulär

Kollektcirkuläret är ett dokument på en sida som den mottagande organisationen skapar, och som kort ska beskriva kollektändamålet och organisationen samt innehålla organisationens mottagandekonto. I samband med att församlingarna tar upp stiftskollekten under gudstjänsten läser man ofta upp information om ändamålet från kollektcirkulär. Cirkuläret är församlingarnas enda information om vart kollekten går och hur de ska betala in de insamlade pengarna.

Beslut om stiftskollekt

Beslutet om 2022 års stiftskollekter tas på domkapitlets sammanträde i september 2021.​

Om kollekter i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns också rikskollekter, som beslutas på riksnivå (kyrkostyrelsen), och församlingskollekter, som beslutas på församlingsnivå (kyrkoråd eller församlingsråd). Samtliga kollekter tas upp i Svenska kyrkans församlingar. Om en kollektdag inte är rikskollektdag eller stiftskollektdag, så är det en församlingskollektdag.

 

Kyrkoordningen (KO) om kollekter

Kyrkoordningen säger att kollekter i Svenska kyrkan ska ”stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan”. Med Svenska kyrkans verksamhet menas ändamål som är direkt relaterade till att fira gudstjänst, bedriva undervisning eller utöva diakoni och mission. Vad som är annan angelägen verksamhet beslutas från fall till fall. (kapitel 43 § 1.)

 

Kontaktperson

Ninni Eketrä, utredningssekreterare, 018 - 68 07 13, e-post