Natur- och kulturmiljö inom Ockelbo Prästbordet 1:1

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift har beviljats investeringsmedel, från landsbygdsprogrammet 2014-2020, för att sköta natur- och kulturmiljö inom Ockelbo Prästbordet 1:1.

Foto: Gunnar Hammarlund

Syftet är att bidra till att öka andelen äldre lövskog i skogslandskapet för att gynna och bibehålla de arter som är knuten till denna typ av livsmiljö. Området ligger inom en utpekad värdetrakt för vitryggig hackspett och åtgärden bidrar till att öka mängden lövskog intill Testeboån så att tillräckliga arealer tillskapas och restaureras på landskapsnivå för att kunna utgöra en bärkraftig livsmiljö för lövträdsanknuten biologisk mångfald som till exempel den vitryggiga hackspetten.

De åtgärder som genomförts är:

  • Merparten av all gran har avverkats och röjs bort. Några gamla vidgreniga granar har sparas.
  • De flesta av lövträden har sparats och gynnats, och underväxten av löv har värnats.
  • Merparten av all tall har sparas men en del av den tall som konkurrerar med lövträd har röjts bort.
     

Åtgärderna omfattar 15,1 hektar.