Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmandläger i Undersvik

Frågor och svar om konfirmandlägren på Undersvik.

Läggs konfirmandlägren ner?

Konfirmandlägren kommer inte att bedrivas i den formen som det varit under ett antal år där Uppsala stift står som arrangör för ett fyraveckorsläger under sommaren alternativt uppdelat mellan sommar och påsk. Däremot kommer andra läger att erbjudas, i församlingars regi.

Just nu utreds formerna för eventuell samverkan mellan församlingar för att fler ungdomar ska erbjudas konfirmation i lägerform. Personella resurser har avsatts för att arbeta med detta. I maj har Uppsala stift inbjudit till en workshop där representanter för ett antal församlingar medverkar. Målet är att finna vägar framåt för utveckling av lägerverksamhet generellt och för konfirmandläger specifikt. 

Varför sker förändringen?

Stiftets uppgift är inte att bedriva verksamhet utan att stödja och främja församlingarna i deras arbete. Det kan ske på många sätt och under en rad av år har konfirmandlägren i Undersvik varit en del att detta. Nu blir det viktigt att finna former för stöd till församlingarna i deras konfirmandverksamhet. 

I mötet med församlingarna, under visitationer och vid andra kontakter med församlingsmedarbetare, framkommer tydligt att traditionen med konfirmation är i avtagande. Samtidigt uttrycker de som väljer att konfirmeras att de är väldigt nöjda med sin konfirmandtid. När inte längre traditionen är självklar krävs ett mer aktivt arbete för att motivera den enskilde att göra valet att konfirmeras, eller att delta i konfirmandarbetet, vilket också är möjligt även om det inte leder till konfirmation. 

Statistiken för de senaste åren manar till krafttag i Uppsala stift. Under den senast tioårsperioden finns en svag ökning – 0,2 procent – i hela riket när det gäller hur många kyrkotillhöriga 15-åringar som konfirmeras. Under samma tid har det i Uppsala stift skett en nedgång med 3,3 procent. Berättelserna från församlingarna och det som kan utläsas ur statistiken talar alltså samma språk och understryker behovet av att utveckla konfirmandarbetet. 

Stiftsgården i Undersvik

Stiftsgården i Undersvik är en del av Uppsala stifts organisation och den kommer fortsatt att vara en central mötesplats för barn och unga med konfirmand-, barn- och ungdomsläger, med utbildningar för unga ledare och som ett självklar plats och miljö för församlingsgrupper.

Alltsedan starten har det varit en gård med stark ungdomsinriktning och det speglas väl i antalet gästnätter. För att stödja fortsatt utveckling mot detta har stiftsstyrelsen tidigare fattat beslut om en kraftig subventionering av priserna för barn och unga, något som inte minst har varit viktigt för församlingar och enskilda med begränsade ekonomiska resurser.

Uppsala stift är ett av få stift med en stiftsgård inom organisationen, en stiftsgård som sedan 70 år betytt oerhört mycket både för unga och äldre. Det arvet ska förvaltas men också utvecklas utifrån vad som händer i ett samhälle där kyrkan är en del. 

Vem fattar beslutet?

Stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen anger långsiktiga mål och sätter ramarna för stiftets verksamhet. Stiftsdirektor leder sedan arbetet tillsammans med medarbetare i stiftsorganisationen. Stiftsfullmäktige har bestämt att Uppsala stift 2021 ska ha i en budget i balans, stiftsstyrelsen har antagit ett budgetdirektiv. Utifrån detta har stiftsdirektor i samarbete med medarbetare föreslagit prioriteringar som presenterats för och fått sitt stöd av styrelsen. 

Handlar det bara om pengar?

Uppsala stift har liksom alla stift fått inskränkta resurser och samtidigt nya uppdrag från kyrkomötet. Det ökar behovet av ekonomiska prioriteringar. I det här fallet är beslutet i första hand ett strategiskt beslut för att öka stödet till församlingarna. Stiftsgården i Undersvik kommer även fortsatt att spela en viktig roll. 

Vad händer nu med dem som står i kö till konfirmandlägren?

Eftersom konfirmandlägren upphör i sin nuvarande form innebär det att kön upphör. I stället uppmanas alla att kontakta sin församling.

Den som vill veta mer om den fortsatta utvecklingen av stiftets konfirmandarbete kan vända sig till

Camilla Zacco

Uppsala stift

Stiftspedagog

Direkt: 018-680785

SMS: 072-2016615