Program

Program och presentation av föredragshållare vid nätverket Ett annat centrums årskonferens i Härnösand 7-8 november 2023

Program

Tisdag 7 november

Vårsta Diakonigård i Härnösand, receptionshuset

12. 00 Lunch på Vårsta 

13.30 Konferensen öppnas  

14.00  Mötesplatser och Mening  Vårsta entré/Grön helhet   
Om trädgårdsodlingens möjlighet att skapa hopp.   
Vi tar del av det koncept som Vårsta skapat. Här används trädgårdsodlingen som en metod för rehabilitering med syfte att skapa hopp hos människor, genom att få vara med och så ett frö och se att det växer, meningsskapande.   

Samtalet om Vårsta entré fortsätter i möte med Dannemorabygdens församling
Dannemorabygdens församling erhöll Uppsala stifts miljöpris 2020: ”Projektet kolonilotter i Österbybruk främjar hållbarhet för både miljö och människor genom att kombinera ett integrationsprojekt med den tradition av odlingsarbete som funnits i Österbybruk sen 1700-talet. Projektet verkar för att både bygd, växter, djur och människor ska känna sig hemma med varandra.”  

 14.45 Kaffe    

15.00 Panelsamtal Mötesplatser och Mening - Fokus De unga  
Bakgrund för samtalet är erfarenheten av ungdomars utsatthet och ensamhet, av suicid, och den pågående debatten om skolkuratorers möjligheter och BUPs ansvar, diakoners betydelse och många gånger ensamhet i arbetsbörda. Hur är vi innovativa i en omgivning tillsammans? När familjer t ex har 15 mil till närmaste BUP belyses det grundläggande gemensamma ansvaret hos olika aktörer. Hur kan vi bidra till gemensamt bästa för barn och unga? Vad ser vi och hur hanterar vi det? Möjligheter och begränsningar?  
 
Inkluderat i samtalet är den helhetsbild av barn- och ungas existens där församlingarna/diakonerna ofta tar del av omständigheter och konsekvenser av den ökade barnfattigdomen. Sundsvalls skolor liksom Söderhamns slår larm om den ökade mat-åtgången i skolbespisningen som tyder på brist på mat för eleverna hemmavid. En politisk debatt har uppstått och fortgår, för många på ett smärtsamt sätt vad gäller barnperspektivet.   

Christina Lloyd är doktor i religionspsykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare med en specialisering inom ungas psykiska och existentiella hälsa, traumabehandling och grupppsykoterapi. 

Moderator för samtalet är Christina Lloyd.

I panelen: Praba Singham, diakon i Sydöstra Jämtlands Pastorat. Maria Kjellgren, leg. psykoterapeut, doktorand U.U. Åre. Rickard Forsberg, socionom och skolkurator på Mörsils skola. Malin Bergqvist, Hållbarhetsstrateg Social hållbarhet Åre kommun/ Ååren tjïelte.     

16.00 Bensträckare  

16.15 Föredrag  ”Meningen med mig”  
Om Svenska kyrkans satsning på pedagogiskt material med diakonal effekt  
Christina Lloyd reflekterar över Svenska kyrkans satsning för att möta känslomässig och existentiell oro hos unga  

17.00 Erfarenhetsutbyte  - Meningen genom oss

17.45 Paus  

18.30 Gemensam Middag på Vårsta  

 19.30  Fokus: Konst i samverkan    
Om nya samverkansvägar och uttrycksformer  

21.00 Kvällen avslutas

Onsdag 8 november 

8.30 Morgonmässa i Härnösands domkyrka     

Edvard Hollertz är författare och politisk redaktör på Östgöta Correspondenten. Foto: Lasse Hejdenberg

09.00 “Från rekordår till dödens ort – vad väntar nu i kyrkbyn?” 
Föredrag av författaren Edvard Hollertz

Boken ”Tågen stannar inte här längre – en berättelse om Sverige utanför storstäderna” ger olika bilder av upplevelsen av platser och orter i Södra Sverige. Klyftan mellan stad och land – finns den eller finns den inte?  Vilka bilder av landsbygden presenteras – och vilka berättelser lever på olika håll i vår rikstäckande kyrka?     

09.45 Fika med erfarenhetsutbyte – vilka narrativ behöver vi?   

10.15 Ett annat centrum? Gudstjänst i en tid av religiös förändring 
Föredrag av Caroline Klintborg

Caroline Klintborg är docent i religionspedagogik och sedan 2017 verksam vid Stockholms universitet, med särskilt intresse för unga människors meningsskapande och religionens plats och betydelse i en tid av religiös förändring. 

I ett debatt-inlägg i Kyrkans Tidning ställs frågan om Vad måste vi göra för att vara kyrka? Kan man fira gudstjänst en gång i månaden istället för påbud om en gång per vecka?  

Hur kan vi samlas i kyrkan på ett sätt som människor har råd, ork och engagemang för? Utifrån kontexten med veckoscheman, geografiska avstånd till vardags, livspussel för familjer, skjutsningar, ekonomi. 

11.00 Samtal utifrån föredraget tillsammans med biskop Eva Nordung Byström.  
I sitt uppföljande herdabrev (2021) uppmanar biskop Eva ”Håll ljuset brinnande”  
Erfarenhetsutbyte och teologiskt rådslag: Hur gör vi i våra församlingar?     

12.00 Lunch på Vårsta  

13.00 Församlingsberättelser från varsin sida av pilgrimsleden
“I gränsskogar och obygder. Öppet dygnet runt.”  
Möt Mattias Haglund, brukspräst och pilgrimspräst, Ljusnans pastorat, med Kårböle kyrka, öppen dygnet runt, jämte Christin Sundvisson, kyrkoherde i Sydöstra Jämtlands pastorat, vars södra område innefattar Kårböleleden för att i  Oviken ansluta till Jämt-Norgevägen. Vad kan man som församling göra och inte göra? Hur tänker församlingarna längs samma led? 

14.00  Mötesplatser och Mening    
Avrundande samtal och erfarenhetsutbyte

14.30 Kort Årsmöte Ett annat centrum  
NIGA arbetsgrupp väljs för verksamhetsåret 2024  

14.55 Konferensen avslutas, tack och hej!  
Eftermiddagskaffe  

Anmälan öppnar den 10 juni

Om Ett annat centrum

Ett annat centrum samlar lands- och glesbygdsförsamlingar inom Svenska kyrkan som vill utveckla en diakoni och en teologi för ett integrerat samhälle och en kontextuell kyrka.

Vi möts till årlig konferens och nätseminarier utifrån behov. En arbetsgrupp/NIGA utses vid årsmötet och förbereder årets tema, liksom representerar nätverket under året.