Ansökan om bidrag inför verksamhetsåret 2024

Uppsala stift kan utifrån sin bidragspolicy ge bidrag till församlingar, pastorat samt organisationer med stadgar och styrelser.

Alla beviljade bidrag ska syfta till/resultera i ett främjande av konkret utveckling av församlingarnas i stiftet grundläggande uppgift. Bidragen ska leda till långsiktig bestående förändring och bidra till effektivering och kvalitetsutveckling av verksamheten. Stiftet får också lämna bidrag till internationell diakoni och mission.

För att kunna tilldelas bidrag utifrån Uppsala stifts bidragspolicy behöver följande kriterium uppfyllas:

  • Sökande kan vara en församling, pastorat eller organisation med styrelse och stadgar
  • Sökt belopp ska vara minst ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023)
  • Ändamålet ska vara en verksamhet av projektkaraktär (engångsförekomst) som konkret ska bidra till den grundläggande uppgiften i stiftets församlingar.
    (Församlingar och pastorat kan dock inte få bidrag för verksamhet som de enligt kyrkoordningen själva ska svara för, utan det behöver i så fall vara ”kortvarig verksamhet av innovativ karaktär och särskilda utmaningar).

Ansökan om bidrag för nästkommande kalenderår ska ha inkommit till Uppsala stift senast den 15 maj. Ansökan kan postas eller lämnas in till Uppsala stift, eller skickas per mejl till uppsalastift@svenskakyrkan.se 

Ladda ner
Ansökningsblankett bidrag för 2024 (word)
Ansökningsblankett bidrag för 2024 (pdf)

Bidragspolicy för Uppsala stift (pdf)