Styrdokument

I och med den nya skollagen 1 juli 2011 är nu förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet. 

Förskolornas arbete styrs av det nationella styrdokumentet: Läroplan för förskolan Lpfö18 som anger mål och riktlinjer för verksamheten.