Om Solrosens förskola

Solrosens förskola ligger i Vindhemskyrkan mitt i Luthagen. Förskolan har en egen innergård samt närhet till många lekparker, Stabbyskogen och centrala staden. På Solrosen går det just nu 24 barn i åldrarna 1-5 år. Arbetslaget består av både förskollärare och barnskötare.

Vi arbetar mycket med barns delaktighet i förskolvardagen bl.a. tas barnens intressen till vara i projekt och teman. Vi säger i möjligaste mån ja till barnens initiativ. Högläsningens och berättandets betydelse för språkutvecklingen är något som vi brinner starkt för och förutom planerade lässtunder finns böcker, som barnen valt själva på biblioteket, alltid tillgängliga.

Förskolans motto ”Alla ska blomma med kärlek och respekt” kommer till uttryck när vi arbetar både med den stora och den lilla gruppen. Barnen är indelade i fasta mindre grupper under dagen, både åldersindelade och åldersblandade. På detta sätt blir det enskilda barnet mer synligt och verksamheten kan anpassas på individnivå. 

Väl fungerande rutiner är viktigt för att skapa trygghet hos barnen. Vår målsättning är att tydligheten ska bidra till självständiga barn. Det finns alltid mycket tid avsatt till spontan lek, både vuxen- och barnledd.

Då solrosen ligger i Vindhemskyrkan har vi en naturlig anknytning till kyrkorummet och ett återkommande samarbete med präst och kyrkomusiker allt inom ramarna för skollagen och Läroplan för förskolan Lpfö18.