Söndag 11 september - Trettonde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag får vi fira söndagsandakt i Tegs kyrka med Lars-Martin Nygren där vi får höra Lars-Martin prata om att inte stå i skuld till varandra och att kärleken är oändlig. Vi får även lyssna till Håll mitt hjärta, skriven av Björn Skifs.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 5, vers 38-48

Ni har hört att det blev sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.

Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: 'Du skall älska din nästa' och hata din fiende.
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?

Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.