Information om besparingar i Ulricehamns pastorat

Bakgrund

Som Svenska kyrkan i stort har Ulricehamns pastorat under en längre tid befunnit sig i en negativ spiral. Vi tappar varje år medlemmar och ser samtidigt hur utgifterna för fastigheter och personal kontinuerligt ökar. Vi har nu nått en punkt då skillnaden mellan intäkter och utgifter är ohållbara. För innevarande år innebär detta ett budgeterat underskott på över tre miljoner kronor och prognoserna för framtiden är att detta ökar. Kyrkorådet har med denna bakgrund tagit ett beslut som innebär neddragningar i såväl fastigheter som tjänster under 2021. Nedan följer information om detta beslut.

Marbäcks församlingshem

Församlingshemmet i Marbäck är en fin byggnad som har betytt mycket för verksamheten under åren. I samtal med verksamheten har kyrkorådet dock gjort bedömningen att det går att hitta rimliga ersättningslokaler i Marbäck, Åsundens församling eller Ulricehamn beroende på verksamhetens behov och möjligheter.

Kostnaden för församlingshemmet är beräknade till:

-     en driftskostnad på ca. 250 000 kronor,
-     ett kortsiktigt investeringsbehov på ca. 80 000 kronor,
-     ett långsiktigt investeringsbehov på 2 800 000 kronor.

Processen med försäljning kommer inledas under våren med målet att vara genomfört till 1 januari 2021. Verksamheten kommer under året planera för att flytta verksamheten till andra lokaler i samarbete med pastoratets fastighetschef. När mer fakta om hur planerna ser ut kommer det inbjudas till ett informationsmöte i Marbäck där kyrkoherde, verksamhetsrepresentanter, fastighetschef, kyrkorådets ordförande och andra förtroendevalda kommer finnas på plats för att berätta om läget och besvara frågor.

Det finns i nuläget inga beslutande planer på hur församlingshemmet ska säljas eller till vem.

Finnekumla församlingshem

Församlingshemmet i Finnekumla ligger strategiskt nära kyrkan men används sparsamt idag.

Kostnaderna för församlingshemmet är beräknade till:

-     en driftskostnad på ca. 80 000 kronor
-     ett kortsiktigt investeringsbehov på ca. 620 000 kronor
-     ett långsiktigt investeringsbehov på 2 500 000 kronor

Kyrkorådet har tagit ett inriktningsbeslut om att Finnekumla församlingshem ska avyttras under 2021 men byggnadens direkta närhet till kyrkan gör en försäljning mer komplicerad än i Marbäck. Inte minst finns ett tydligt behov av parkering som delvis skulle ligga på det sålda församlingshemmets tomt. Beslutet är därför att i första läge utreda kostnaden för att riva nuvarande byggnad. När fakta kring kostnaden för rivning inhämtats kommer ett beslut fattas om detta ska ske. När beslut är fattat om byggnaden ska rivas eller säljas ska frågan utredas vidare för att se vad som ska ske mer i detalj. När en sådan plan finns kommer det inbjudas till ett informationsmöte i Finnekumla där kyrkoherde, verksamhetsrepresentanter, fastighetschef, kyrkorådets ordförande och andra förtroendevalda finnas på plats för att berätta om läget och besvara frågor.

Grönahögs församlingshem

Grönahögs församlingshem är en byggnad i relativt gott skick som ligger i direkt anslutning till kyrkan. I samtal med lokala råd och verksamhetsföreträdare är bedömningen att de investeringar som behöver göras går delvis att lösa med hjälp av frivilliga insatser. Bedömningen är att kostnaderna då är på en nivå där de är rimliga utifrån utmaningar som en försäljning skulle innebära för verksamheten.

Kostnaden för församlingshemmet är beräkande till:

-     en driftskostnad på ca. 130 000 kronor
-     ett kortsiktigt investeringsbehov på ca. 130 000 kronor
-     ett långsiktigt investeringsbehov: finns ingen beräkning men fastigheten        bedöms vara i relativt gott skick. 

Brunns kyrka

Brunns kyrka ligger vackert på sin höjd. I dagsläget används kyrkan vid ett fåtal tillfällen per år. I samtal med verksamhetens företrädare har kyrkorådet bedömt att de gudstjänster som firas kan flyttas till annan kyrka i församlingen eller förläggas till gården som Änglagårdens förskola disponerar. Beslutet är därför att kallställa Brunns kyrka.

Kostander för kyrkan är beräknade till:

-     en driftskostnad på ca. 90 000 kronor
-     ett kortsiktigt investeringsbehov på 130 000 kronor var av 90 000 kronor är kyrkoantikvarisk ersättning.

Pastoratet har många kyrkor och i vårt nya pastorat kommer vi 2022 ha inte mindre än 28 kyrkor och ett kapell. Med den ekonomiska utvecklingen kommer det vara omöjligt att hålla alla dessa kyrkor öppna. 

Att kallställa en kyrka är dock inget man gör i en handvändning. Detta är också första gången vårt pastorat gör detta. Beslutet är därför att utreda hur detta ska göras och genomföra själva kallställningen under 2021. Frågor som måste utredas är bland annat hur inventarierna ska behandlas.

Till beslutet att kallställa Brunns kyrka har bifogats en definition av vad kyrkorådet menar med detta. Den ser ut som följer:

  • Kyrkan värms inte upp och inventarier som inte mår bra av detta avlägsnas.
  • Utgångspunkten är att kyrkan inte används för någon verksamhet. Undantag görs för begravning med anknytning till orten. Vid begravning kan portabelt högtalarsystem komma att användas. Kyrkan kommer vara begränsad också vid dessa gudstjänster och kan alltså inte återställas till normal standard.
  • Minimalt underhåll görs invändigt där det primära målet är att hålla kyrkorummet säkert.
  • Minimalt underhåll görs också utvändigt där målet är att ha ett basalt skydd för byggnaden och säkerställa att den utgör en positiv del av miljön.

Indragning av musikertjänst

Kyrkorådet har fattat beslut om att dra ner antalet musikertjänster i pastoratet från sex till fem från och med 1 januari 2021. 2015 inrättades en sjätte musikertjänst i Ulricehamns pastorat vilket har gjort musiken till ett uppskattat profilområde. Den ekonomiska situationen gör dock att denna satsning inte längre är möjlig. Den tjänst som tas bort kommer att lösas med naturlig avgång och ingen kommer att sägas upp.

Kyrkoherden kommer tillsammans med musiker och församlingsansvariga komministrar påbörja arbetet med att planera för en omställning av verksamheten. I detta arbete är det en given riktlinje att samtliga församlingar i pastoratet ska ha en god musikverksamhet. Det handlar alltså inte om att plocka bort en av de sex tjänsterna och fortsätta som vanligt i övrigt. Det som nu inleds är i stället ett gediget prioriteringsarbete där innehållet i samtliga musikertjänster kan komma att påverkas på samma sätt som musikverksamheten i samtliga församlingar kan komma att förändras.