Gravstenskontroll i Södra Ving

Gravstenskontroll påbörjas i vår

Gravstenarna på pastoratet kyrkogårdar är mycket vacka. De kan även utgöra en säkerhetsrisk, om de inte sköts om och hanteras korrekt. Arbete pågår med att se över gravstenarnas säkerhet. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för arbetsmiljön för personal och säkerheten för alla som vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravanordningen, även för att de brister, som upptäcks vid kontrollen, åtgärdas. Kontrollen kommer att ske vart femte år i enlighet med Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer.

Kontrollen av gravstenar har nu kommit till Södra Ving. En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas till exempel genom att den stöttas eller läggas ned. Ett brev sänds sedan ut till gravrättsinnehavaren där det står vad som behöver åtgärdas på gravstenen och prisuppgift.

Kyrkogårdsförvaltningen har möjlighet att hjälpa er åtgärda stenen. Priserna varierar beroende på storlek på gravsten. Mer information finns under rubriken kyrkogårdar/säkerhetskonroll av gravstenar.