Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vuxenväg till tro – Katekumenatet

Start: sön 11 sep 13.00-15.00 i Bäve kyrka

Välkomnandets, växandets, fördjupningens och fortsättningens tid 

 

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker
undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor
och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar
på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Katekumenatet finns
i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har
funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Vilka vänder sig katekumenatet till?

Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill samtala om eller söker en kristen tro,
liksom till dem som vill döpas eller konfirmeras. Katekumenatet ger möjlighet för
dessa människor att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

Hur ser en grupp ut?

En katekumenatsgrupp kan bestå av 4–10 personer, där deltagare, medvandrare
och en samtalsledare ingår. En präst är knuten till gruppen bland annat för att för att
fira katekumenatets gudstjänster, vara med i de fördjupande samtalen samt ge stöd
till deltagare och ledarna.

Hur länge pågår katekumenatstiden?

Katekumenatsgruppen träffas vanligtvis under två, någon gång tre terminer. Detta
tillåter deltagarna att i sin egen takt växa och fördjupas i tron. Gruppens behov och
de lokala förutsättningarna i församlingen är faktorer som påverkar katekumenatstidens längd.

Vilka är katekumenatets kännetecken?

Dopet i centrum
Katekumenatet är dopundervisning. Martin Luther betonar i Lilla katekesen vikten
av att dagligen omvända sig till sitt dop. Det är viktigt att församlingen välkomnar
och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta.
Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan
växa i, dag för dag.

En vandring i flera steg
Katekumenatet är indelat i fyra delar – välkomnandets, växandets, fördjupningens
och fortsättningens tid. Det möjliggör för deltagarna att i sin egen takt ta till sig
kristen tro och finna Gud i sina liv. Genom samtal om trons innehåll och reflektion
över dess konsekvenser för det egna livet ges möjlighet att att finna och leva en
personlig kristen tro i vardagen.

Människosynen
Katekumenen (deltagaren) står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen.
Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin
längtan. Den personen är viktig inte bara för att den efterfrågar undervisning utan
även för att lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och
sina erfarenheter.

Kunskapssynen
Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är
skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv.När människans
frågor och erfarenheter får möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition
kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen Gud i det
egna livet.

Liturgierna
I katekumenatet ingår att fira gemensamma liturgier/ gudstjänster som milstolpar
på vägen. Dessa markerar att katekumenatet angår hela församlingen och de firas
i ordinarie utlysta gudstjänster. Den gemensamma bönen och gudstjänsten är en
viktig del av en kristen människas liv. Liturgierna utformas alltid med hänsyn både till
gruppens behov och lokala traditioner i församlingen.

Ledarskapet
Ledarskapet i katekumenatet syftar till att uppmuntra gruppens gemensamma
sökande efter kunskap och fördjupning snarare än till att förmedla tron som ett
kunskapspaket att ta till sig eller förkasta. Därför finns funktionerna samtalsledare,
medvandrare och präst . Samtalsledaren, som kan vara en anställd medarbetare
eller en ideell medarbetare, ansvarar för samtalsstrukturen vid gruppträffarna. Medvandraren är en person som är aktiv i församlingen som vill fungera som ett stöd för
deltagarna under deras tid i gruppen. Prästens uppgift är att fira katekumenatets
liturgier, att ha enskilda samtal med deltagarna samt att ge ledarstöd. När gruppen
önskar kan prästen delta vid en träff och undervisa.

Tiden
Vägen till tro är för många en process, tron behöver ofta tid för att rota sig. . I och
med att katekumenatet får ta tid gesdet utrymme för tron att växa och blir en konkret erfarenhet i gruppen.  

 

Varmt välkommen till Bäve kyrka sön 11 sep 11.00 på Mässa med lovsång, 13.00-15.00 har vi vår första träff med samtalsgruppen Vuxenväg till tro – Katekumenatet   

 

I sammarbete med Sensus

Församlingsdag i Bäve kyrka

Den 28 augusti startar vi upp höstterminen i Bäve kyrka med en församlingsdag! Dagen inleds med gudstjänst och fortsätter med gemenskap, god mat och goda samtal. Söndag 28 augusti 11.00-16.00 i Bäve kyrka.

Gudstjänst i Bäve kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Bäve kyrka!