Sigelhults begravningsplats

Här kan du läsa mer om Sigelhults begravningsplats.

Sigelhults kyrkogård är Uddevallas senast anlagda kyrkogård, den invigdes 1932.

Planeringen är helt modern med i huvudsak rätvinkliga kvarter. Kyrkogården utvidgades 1981 varvid även en minneslund anlades. Ytterligare utvidgning, västra delen, invigdes 1992. I samband med denna utvidgning uppfördes nya personal- och verkstadsbyggnader. 2003 anlades askgravplatsen.

Askgravplatserna är avsedda som ett alternativ till minneslund. Gravsättningen är ej anonym och gravrättstiden är 25 år. Till gravrätten är kopplat ett gravskötselavtal som skall finansiera skötseln av platsen och den gemensamma smyckningsytan. Det finns möjlighet att få en namnskylt anbringad under upplåtelsetiden. Den anskaffas och monteras av förvaltningen men bekostas av dödsboet.

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. Där får man inte sätta upp någon enskild gravvård. Lösa blommor och ljus placeras vid en gemensam smyckningsplats.

Adress

Sigelhultsvägen, 451 34 Uddevalla