Så styrs Svenska kyrkan

Uddevalla pastorat tillhör Göteborgs stift och är en del av trossamfundet Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder varje år i Uppsala. Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå.

Församlingen är grunden

Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Kyrkans cirka 1 800 geografiska församlingar täcker hela landet.
 
Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd.
 
För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. 

Pastorat

Pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområde. Pastoratet kan bestå av en eller flera församlingar med en gemensam kyrkoherde.

 
Tretton stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet. I varje stift ska det finnas en stiftsstyrelse och ett domkapitel.
 
Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en kontraktsprost.

Nationell nivå

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt. 

Svenska kyrkan i utlandet

Utlandskyrkan omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan. Det finns 45 utlandsförsamlingar och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet.