Musikterapi

Metoden heter FMT som betyder funktionsinriktad musikterapi. Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom.

Du kanske har:
läs- och skrivsvårigheter
nedsatt koncentrationsförmåga
svag motorik
rörelsehinder
stroke
demens
ADHD
Autism
stressymtom
medfödd eller förvärvad hjärnskada
behov av ökat välbefinnande

FMT är alltid individuell eftersom varje människa har sitt eget tempo i mognadsprocessen. Behandlingsperioden varierar utifrån behov. Varje terapitillfälle pågår cirka 20 minuter. Terapeuten följer noggrant din utveckling.

FMT erbjuds till för närvarande fyra personer per vecka.
Musikterapirummet finns i Dalabergskyrkan.
Du och musikterapeuten Marianne Humlén träffas under
tio terapitillfällen efter en första observation.
Därefter görs en utvärdering.
Välkommen att ta kontakt!

FMT finns i Dalabergs församling

Metoden har en tydlig struktur. Vi använder inga ord, bara musik. Du vägleds genom musikaliskt gensvar från terapeuten. Nya utvecklande moment förs in steg för steg.

Denna neuromuskulära metod är kravlös och lustbetonad. Alla samverkan sker genom musik med olika instrument under trygga former. Inga musikliska förkunskaper krävs.

Kravlös och lustbetonad
Du kan genom din egen drivkraft få hjälp med att utveckla olika förmågor som till exempel kropps-uppfattning, motorik, koordination, motivation, lust, uthållighet, vakenhet, koncentration, problemlösning, minne, socialt samspel och ökat
självförtroende.

Marianne Humlén
Musikterapeut
 0730-74 74 54, 0522-64 21 58
marianne.humlen@svenskakyrkan.se