Foto: Illustratör Susanne Engman

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre områden: miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Arbetet för en mer hållbar utveckling är centralt för Svenska kyrkans uppdrag och verksamhet. Uddevalla pastorat följer det miljöledningssystem som Svenska kyrkan har arbetat fram tillsammans med Sensus studieförbund. Miljödiplomeringen bygger på en teologisk grund och rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Hållbarhetsarbete vilar på två principer som är grundläggande för kristen tro och etik. Principerna uttrycker dels att alla människor är lika mycket värda och dels att människan har ett ansvar, både gentemot sina medmänniskor och gentemot sin omvärld. Svenska kyrkan måste därför alltid agera proaktivt samt följa upp och syna den egna verksamhetens påverkan på både miljö och människor.

Vad menar vi med hållbarhet?

Miljörelaterad hållbarhet omfattar frågor som vår verksamhets klimatpåverkan, energiförbrukning, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter. På vår arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att utgå från dessa områden. Med stöd av Svenska kyrkans nationella arbete anser vi att vi har störst möjlighet att minska vår negativa påverkan och skapa värde inom dessa områden. Vårt hållbarhetsarbete ingår som en integrerad del i all vår verksamhet och alla medarbetare har således en skyldighet att följa våra rutiner och riktlinjer.