Mer om Sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Sjukhuskyrkan vilar på kristen grund och är till sin grundstruktur en diakonal och själavårdande verksamhet. Vårt uppdrag är att finnas till för människor som behöver någon att tala med, någon som har tid och som lyssnar utan att fly eller väja från det svåra. Sjukhuskyrkan möter på olika sätt frågorna, rädslan, vanmakten och oron inför framtiden. I mötet mellan människor kan kraft och hopp frigöras. Mötet och samtalet alltid sker utifrån den enskildes perspektiv.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

helhetssyn på människan

Den människosyn som sjukvården vilar på förutsätter en helhetssyn på människan. Helhetssynen tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner hos den enskilde individen. Sjukhuskyrkans uppdrag är att i samverkan med sjukvården finnas med i tolkningen och förståelsen av sjukdom, lidande och död, så som det avspeglas i den konkreta situationen.

symbolen

Sjukhuskyrkans symbol vill spegla helhetssynen på människan. Blomman från den avbrutna grenen vill visa på (att det finns) nya möjligheter. Det som gått sönder eller skadats ska eller kan finna nya vägar till liv igen. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro.

  • Sjukhuskyrkan vill vara en samtalspartner för patienter, närstående och personal.
  • Sjukhuskyrkan frågar inte efter religionstillhörighet eller livsåskådning.
  • Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.
  • Vi kan förmedla kontakt med andra personer i samhället, i den egna församlingen eller i det egna trossamfundet.

Välkommen att besöka eller kontakta oss

Vår expedition och samtalsmottagning finns på entréplan vid målpunkt A.
Andaktsrummet ligger också vid målpunkt A men i korridoren mot restaurangen. 

Telefon: 010-435 65 65 
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Vår personal 

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention, avlastningssamtal och taktil massage.

Sjukhuskyrkan i Uddevalla är representerade i NU-sjukvården i Palliativa vårdteam, och i kris- och katastrofberedskapen.