Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtalsmottagning och krisstöd

Det kan finnas många anledningar till att vilja ha någon att prata med. Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning. Det kan vara som en ventil i livet eller som stöd när det hänt något allvarligt.

Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning. Välkommen att ta kontakt med oss för att boka in ett stödsamtal eller en samtalsserie. Om du vill så förmedlar vi gärna kontakter till andra personer i samhället, i din egen församling eller i ditt trossamfund.

Har du önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön så ta kontakt med Sjukhuskyrkan. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, samtalsrum eller i sjukhusets andaktsrum

Vi omfattas av NU-sjukvårdens riktlinjer för barnperspektivet ”Barn som anhöriga i fokus”. Forskning visar på vikten av barn och ungdomars möjlighet till delaktighet vid svåra situationer.

Till Sjukhuskyrkans samtalsmottagning kan du vända dig när du söker någon att prata med. 

Samtal om livet

Hur har du det? Vad går du och funderar på? Vad brottas du med?

Krisstöd

Det har hänt något allvarligt i livet. Allt känns kaos. Man vet inte hur man ska klara det. I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna. Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om riter som knyter an till den religion en person bekänner sig till eller känner samhörighet med.

Sorg

Ingen annan kan avgöra vad man kan sörja eller hur länge. Det kan vara fint att ha någon utomstående att prata med.

Samtalsmottagning

Telefon: 010-435 65 65 
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.