Christierninska begravningsplatsen

Här kan du läsa mer om Christierninska begravningsplatsen.

Christierninska kyrkogården är en privat begravningsplats tillkommen 1832. Då hade kammarjunkaren Michael af Christiernin fått sin ansökan beviljad av Kungl. Maj:t att anlägga en familjegrav på sin egendom Christinedal. Då egendomen sedermera såldes undantogs familjegraven från försäljningen till förmån för Christiernins efterlevande. Begravningsplatsen tillhör fortfarande arvingarna men sköts av kyrkogårdsförvaltningen.