Foto: Simeon Olander

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för den som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för upp till två askor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tas en avgift ut i samband med upplåtelse av gravplatsen. När gravsättning skett tas även en avgift ut för namnplatta eller gravsten beroende på vilken av våra askgravplatser man har valt.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för förlängning av skötseln även kostnad för ytterligare en namnplatta eller gravering av sten tillkommer.