Foto: Fine Mayer / Pixabay

Ekumenisk gudstjänst digital från söndagen den 18 oktober- lyssna på nätet!

Trons kraft - Förenta Nationer firar 75 år

Sedan 1990-talet har flera utlandsförsamlingar i Göteborg firat en gemensam festgudstjänst i Christinae kyrka med anledning av Förenta nationernas dag i oktober varje år. I år fyller FN dessutom 75 år - efter två förödande världskrig.

I år har vi firat denna gudstjänst enbart digitalt som audio-gudstjänst. Ljudfilen finns att tillgå här.

  • De medverkande i audio-gudstjänsten kommer från danska, engelska, estniska, isländska, lettiska, sverigefinska och tyska utlandsförsamlingarna i Göteborg.
  • Lisa Fröberg från isländska församlingen sjunger psalmerna.
  • Magnus Kjellson spelar orgel.

 

Preludium: Trumpet Voluntary av John Travers (1703-1758)

Inledningsord

Förenta nationernas bön:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan,
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.
Amen.

Kyrie

Herre förbarma dig!
Kristus förbarma dig!
Herre förbarma dig!

Lovsång: Now let all the heav’ns

Now let all the heav’ns adore you
and saints and angels sing before you.
The harps and cymbals all unite.
Of one pearl each shining portal
where, dwelling with the choir immortal,
we gather round your dazzling light.
No eye has seen, no ear
has yet been trained to hear.
What joy is ours!
Crescendo rise;
your halls resound;
Hosannas blend in cosmic sound.

Musik: Philipp Nicolai 1599
Text: Catherine Winkworth, alt.

Kollektbön

O Gud, du som förökar de maktlösas styrka,
Hjälp oss att i tro
Hålla fast vid Jesus Kristus,
Så att vi får del i den kraft som
Fullkomnas i svaghet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Gammaltestamentlig läsning Josua 2:9-11

Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden.”

Epistel Hebreerbrevet 11:32-34

Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets egg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten.

Psalm: Gud, vår Gud

1. Gud, vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn.

2. Hark! The glad celestial hymn
angel choirs above are raising;
cherubim and seraphim,
in unceasing chorus praising,
fill the heav’ns with one accord:
”Holy, holy, holy Lord!”

3. Herr, erbarm, erbarme dich.
Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich,
wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein:
lass uns nicht verloren sein.

Musik: Lüneburg 1686 / Wien ca 1774 / Heinrich Bone 1852
Text: SV Olov Hartman 1980, EN Clarence A. Walworth 1835, alt., DE Ignaz Franz 1771 nach Te Deum (4. Jh.)

Predikan med evangelieläsning: Markus 2:1-12

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” – och nu talade han till den lame – ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psalm: Christ is the king

1. Christ is the king. O friends rejoice;
brothers and sisters with one voice
make all men know he is your choice.
Alleluia, alleluia,alleluia.

2. Christus ist einer allezeit,
Hoffnung sein Name weit und breit,
Ursprung des Glaubens, der befreit.
Halleluja, halleluja, halleluja.

3. Let Love’s unconquerable might
your scattered companies unite
in service to the Lord of light.
Alleluia, alleluia,alleluia.

Musik: Melchior Vulpius 1609
Text: EN George Kennedy Allen Bell 1931, DE Walter Schulz 1983

Förbön

Himmelske fader,
vi tackar dig för möjligheten att få tillbedja tillsammans.
Må vi stärka varandra och fira olikheterna som kan berika oss.
Särskilt i denna tid med covid-19, ber vi dig om din kärlek och välsignelse.
Må de som förlorat en kär få tröst, och de som fortfarande lider och återhämtar sig från denna sjukdom bli helade.
Må det hjälpa oss att bättre förstå denna värld som vi lever i.
Gör oss mer varsamma med resurserna på jorden som du anförtrott oss.
Hjälp oss att förstå andras behov och gör oss medkännande.
Gör oss till dina händer och dina fötter så att ditt Kungarike kommer här på jorden. Vi ber i Jesu namn.
Amen.

Psalm: Må din väg

May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back,
may the sun shine upon your face,
may the rain fall softly on your fields,
until we meet again
may God hold you in the palm of his hand.

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

Musik/Text: traditional

Pålysningar

Välsignelsen

Herren välsigne Dig och bevare Dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över Dig och vare Dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till Dig och give Dig frid.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Postludium: Allegro Deciso av Leon Boëllmann (1862-1897)

 *

Vill du vara med och bidra till att fler människor kan leva ett värdigt liv? Just nu är så många som 135 miljoner i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.

Ge därför gärna en kollekt till Act Svenska kyrkan. Det kan du göra via swish eller bankinsättning:

Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900 1223

 

*
God,
our earth is but a small star in the great universe.
Yet of it we can make, if we choose, a planet unvexed by war, untroubled by hunger or fear, undivided by senseless distinctions of race, color or theory.
Grant us that courage and foreseeing to begin this task today that our children and our children's children may be proud of the name of man.
Amen

*
Gott,
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen.
Amen.

*
Gud,
vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.
Amen.


From Prayer for the United Nations by Stephen Vincent Benét,1942