Skogslunden Håjums begravningplats
Foto: Ulf Sundberg

Sju olika sätt att begravas

Både vid Håjums begravningsplats och Götalundens kyrkogård erbjuds flera olika typer av gravplatser. Vilken form man väljer är väldigt personligt och ska passa in i livet. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information om vad de olika alternativen innebär.

KISTGRAV
I en kistgrav sänks hela kistan ner i jorden i samband med begravningsceremonin.
Du väljer själv hur gravstenen och gravplatsen ska utformas utifrån de regler som gäller för begravningsplatsen. I en befintlig kistgrav kan även urnor placeras.

Urngrav
Efter begravningsceremonin kremeras kroppen och urnan med aska sänks ner i jorden vid ett senare tillfälle, vanligtvis inom någon månad efter begravningen. Urnsättningen sker oftast i närvaro av anhöriga. En urngrav kan rymma flera urnor.

MINNESLUND
En minneslund är ett område i naturen där askan grävs ner utan närvaro av anhöriga. Det innebär att själva graven är anonym och att hela lunden är en minnesplats. Ljus och snittblommor kan placeras på avsedd plats inom området.

ASKGRAVPLATS MED NAMNPLAKETT I BRONS
En askgravplats är ett avgränsat område med stenplattor och en gemensam minnessten som omgärdas av planteringar. Askan placeras i marken under någon
av stenplattorna och den avlidnes namn samt födelse- och dödsdatum graveras in i en bronsplatta som placeras på stenplattan. Anhöriga kan närvara vid ceremonin då askan sätts ned i jorden. Vid askgravplatsen planterar du inte själv och du kan heller inte påverka utformning eller utsmyckning av platsen. Det finns däremot särskilda hållare för ljus och snittblommor.

ASKGRAVLUND MED PERSONLIG MINNESSTEN, Skogslunden Håjum
En askgravlund med personlig minnessten är ett naturområde, som en lund eller en glänta, där askurnan sänks ned. Anhöriga kan närvara vid ceremonin och vid graven kan en personligt utvald och graverad natur- eller kullersten placeras. Vid varje minnessten finns plats för två urnor. Ljus och snittblommor kan placeras vid stenen.

ASKGRAVLUND MED MINNESMÄRKE, Silverträdet Håjum
En askgravlund med gemensamt minnesmärke är ett naturområde där askan sprids men där du ges möjlighet att även ha ett personligt minnesmärke. På Håjums begravningsplats erbjuds detta alternativ i form av ett metallträd, i vars grenar du kan hänga ett löv med namnet på den avlidne ingraverat. Det innebär att själva graven är anonym och att hela lunden är en gemensam minnesplats, men att den samtidigt kan kännas mer personlig. Anhöriga kan närvara både vid askspridningen och lövceremonin. Ljus och snittblommor placeras på avsedd plats inom området.

GUDS FRIA NATUR
Om du vill kan du ansöka om tillstånd att få sprida askan vid havet eller på en annan plats. Tillståndet ges av Länsstyrelsen i det län där spridningen ska ske, efter bedömningen av att askan hanteras på ett respektfullt sätt och att platsen du valt är lämplig.