Foto: Magnus Aronsson/ Ikon

Vigselgudstjänsten

Här finns hela programmet för en vigselgudstjänst.

Ordningen för vigsel i Svenska kyrkan brukar se ut ungefär så här.
Vid P läser prästen. Vid F läser alla (församlingen) tillsammans. NN står för namnen/namnet.

Klockringning

Musik

Psalm

Lovprisning
P: Underbara är dina verk, kärlekens Gud,
underbart har du skapat oss.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas

Inledningsord

Bibelläsning
Brudparet kan välja en eller flera texter. Kan läsas av prästen eller någon annan 

Alternativ 1
Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna
till man och kvinna.
Därför ska en man lämna sin far och mor
för att leva med sin hustru,
och de två ska bli ett.
De är inte längre två utan ett
Vad Gud fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
MATT 19:4-6

Alternativ 2
Gud sade: ”Vi skall göra människan som vår avbild, lika oss.
De ska härska över havets fiskar,
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur,
och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne,
Som man och kvinna skapade han den.
1 MOS 1:26-28

Alternativ 3
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk, 
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst - 
endast döden skall skilja oss åt.
RUT 1:16-17

Alternativ 4
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungade låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
HÖGA V 8:6-7

Alternativ 5
Er kärlek ska vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet,
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
ROM 12:9-10

Alternativ 6
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, 
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
1 KOR 13:4-7, 13

Alternativ 7
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
GAL 6:2

Psalm/Musik

Frågorna

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnen) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i
nöd och lust?
Svar: Ja
P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnen) närvaro frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka/man/make och älska henne/honom i
nöd och lust?
Svar: Ja

Bön över ringarna

P: Livets Gud,
Välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Styrk dem i att varje dag leva i sina löften,
Genom Jesus Kristus, (vår Herre).
Amen.

Löften och ringväxlingen

Prästen kan säga: Låt nu denna församling(dessa vittnen) höra era löften.

Alternativ 1
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt
(Och som ett tecken på vår kärlek
vill jag bära denna ring)

Alternativ 2
Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig,
dela glädje och sorg med dig,
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(och som ett tecken på vår kärlek
vill jag bära denna ring.)

Ringväxling äger rum

Tillkännagivandet

P: Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling(dessa vittnen).
Ni är nu makar/man och hustru. 
Må era löften om ömsesidig kärlek och trohet
påminna om Guds omsorg och kärlekens gåva.
Må Guds välsignelse
omsluta er nu och alltid.
Amen.

Psalm/Musik

Förbön

Herrens bön
Prästen kan säga: Låt oss be Herrens bön.

F: Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Vigseltal

Välsignelsen

Psalm

Musik