Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Torsby pastorats högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. Mål och riktlinjer för verksamheten,

2. Budget och kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,

3. Kyrkorådets och församlingsrådens organisation och verksamhetsformer,

4. Val av ledamöter i kyrkorådet, församlingsråden, valnämnden samt val av revisorer

5. Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och

6. Årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkofullmäktige i Torsby pastorat består av 18 ledamöter och 10 ersättare.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är Torsby pastorats styrelse. Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet bland annat:

1. Bereda ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,

2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingarnas egendom om detta inte skall skötas av någon annan,

3. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut. 

Kyrkorådet består av 6 valda ledamöter med 4 ersättare samt kyrkoherden.

2021 inleds den nya fyraåriga mandatperioden.