Foto: Skara stift

Bäcks kyrka

Bäcks kyrka är belägen i Bäck, den minsta socknen i Töreboda kommun. I norra delen av den till stor del skogiga socknen ligger Fredsbergs mosse, i söder Ängels mosse och i väster sjön Ymsen. Bäcks kyrka hör till Fredsberg-Bäcks församling.

Bäcks kyrka används till gudstjänster och helgmålsböner året runt och många vill ha dop, vigslar och begravningar här. Den är öppen dagligen 10.00-18.00 under sommarhalvåret. 

360°-bilder

Kyrkan uppfördes 1749, tornet hann inte bli färdigt till invigningen men uppfördes året efter.

Bäck hade tidigare en liten träkyrka, den äldsta möjligen av stavform, som längre fram ersattes av liggande stockar. Den äldsta kyrkan var enligt sägen belägen på höjden mitt emot Ymsjöholms allé. Ur ett protokoll från en kyrkostämma 1748 framgår klart att byggmästarens första åtagande när det gällde byggandet av den nya kyrkan, var att riva den gamla "till undvikande av hinder och olägenhet".

Socknens bönder byggde kyrkan med betydande stöd av bland andra majoren Carl Hierta på Borrud. Stenen togs då från den då förfallna medeltidsborgen Ymseborg, väster om sjön Ymsen. Från och med 8 maj började arbetsdagen klockan fem på morgonen och pågick till klockan åtta på kvällen. Murarna putsades och fick en rosa färg som nyligen avslöjats och bevarats på en liten yta i tornets norra fönsteröppning. Byggnadstypen kallas salkyrka. Sakristian är tillbyggd senare, dock före 1829.

Sin nuvarande interiör fick kyrkan i stort sett 1925, då den bland annat fick en ny orgel, nya klockor och glasmålningar i korfönstren. En renovering gjordes till 200-årsjubileet 1949. Även senare har mycket gjorts för att kyrkan ska vara vacker och stämningsfull.

Altartavlan skänktes 1751 av Carl Hierta och hans hustru, omålad, men målades 1765 på "samtliga sockenledamöters bekostnad". Av övriga inventarier kan nämnas en dopfunt av täljsten från 1200-talet, en madonna från samma tid samt textilier från 1600- och 1700-talen.

(Källa: Bäcks Jubileumstidskrift)