Retreat

Vissa yttre omständigheter öppnar för Guds tilltal: Tystnaden, enskildheten, det akustiska livet. Läs t ex om Elias erfarenhet, Första Kungaboken 19:11-13. Mången erfarenhet visar på god frukt av att dra oss tillbaka, för längre eller kortare tid.

Tystnad är viktigt för det andliga mognandet. Erfarenheten visar att det är i tystnaden vi uppmärksammar Guds tilltal. Men ingenstans är det alldeles tyst. Retreat, eller reträtt, innebär att under bestämda former dra sig undan det vardagliga för att åter urskilja samtalet med varat, Gud.

Även inom oss pågår ständiga samtal, ofta som stressande, splittrande lockelser och krav. Under retreaten får du hjälp med urskillningen och att reflektera över din livsväg, av en vägledare

Att vara på retreat liknas vid en inre pilgrimsvandring. Det tar tid att gallra i alla ljud som finns runtom oss, därför varar en retreat i åtminstone ett dygn, ibland upp till 30 dygn.