Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation 2019-2020

Anmäl dig som konfirmand inför år 2019- 2020!
Att vara konfirmand innebär att man under en tid av ens liv, tillsammans med kompisar och ledare, lär sig mer om Gud och vad kristen tro handlar om. Du får också lära känna dig själv och andra bättre. Du behöver inte kalla sig kristen för att vara konfirmand – att ha en nyfikenhet på livet och hur man kan tänka och tro räcker långt.

Konfagruppen funderar tillsammans kring livets små och stora frågor. Vi tar upp och lär oss mer kring ämnen som gemenskap, ensamhet, liv, död, vänskap, hopp, livsglädje, tro och förlåtelse. Det är en spännande tid där vi också leker, dramatiserar och musicerar. Vår förhoppning är att konfirmandtiden blir en viktig upplevelse att bära med sig resten av livet.

Konfirmation betyder bekräftelse. I Svenska kyrkan innebär det att Gud bekräftar sitt löfte vi får i dopet. Det innebär också att vi vill bekräfta varje konfirmand som en unik människa med ett oändligt värde.

Under konfirmandtiden blir det många tillfällen att fira gudstjänst. Vi hoppas och önskar att det finaste med gudstjänsten – stunder då man ensam eller tillsammans med andra kan ana Gud – ska bli upptäckt.

..........................................................

Kostnad

Det kostar ingenting att delta i konfirmandgrupperna.

..........................................................

konfirmander i behov av särskilt stöd

Ny grupp: år 2020
Vi vill att alla skall kunna vara med. Ungdomar med särskilda behov, till exempel utifrån funktionshinder, koncentrationssvårigheter, dyslexi eller något annat som gör att du behöver extra stöd är välkomna att kontakta oss:
Lena Berglind, församlingspedagog
033-22 23 08    epost: lena.berglind@svenskakyrkan.se

Frågor och kontakt

Såväl blivande konfirmander som deras föräldrar är mycket varmt välkomna att höra av sig till oss med alla tänkbara frågor och funderingar:

Kontakt:
Klara Thorstenson (Barn- och ungdomsledare), Telefon: 033-16 96 25
E-post: klara.thorstenson@svenskakyrkan.se

TERMINSgruppen (MAX 20)

Startar i september 2019 och avslutas med konfirmation i maj 2020. Gruppen träffas på onsdagar i Toarps församlingshem i Dalsjöfors.
Vi åker på två läger under konfirmandtiden.

Infoträff: Söndag 8 september 2019 klockan 11.00 i Toarps kyrka. Därefter bjuder vi på enkel lunch i Toarps församlingshem och informerar om konfirmationsåret.
Start: Onsdag 11september klockan 16.00–18.00
Läger nr 1: 27-29 september 2019, Åsundsholms herrgård i Vegby.
Läger nr 2: 20-22 mars 2020
Konfirmationshelg: 25-26/5 2019

........................................................................

Sommargruppen (max 30)

Startar med läger och gudstjänster i november 2019. Gruppen träffas sedan under de tre första veckorna på sommarlovet 2019 i Toarps församlingshem, Dalsjöfors.

Infoträff: Söndag 8 september 2019 klockan 11.00 i Toarps kyrka. Därefter bjuder vi på enkel lunch i Toarps församlingshem och informerar om konfirmationsåret.

Läger nr 1: 22-24 november 2019, Åsundsholms herrgård Vegby/Bovik Borås
Läger nr 2: v. 25 2020
Konfirmationshelg: 4-5/7 2020

..........................................................

Anmälan till konfirmation 2019 senast 29 juni 2019

Anmäl dig via anmälningsformuläret längst ned på denna sida.

Under våren kommer vi även att publicera en informationsfolder med anmälningsblankett här, men innan den är klar kan du alltså använda formuläret längst ned på denna sida.

Välkommen som konfirmand i Toarps församling!

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Toarps församling, Prästgården 1 516 90 Dalsjöfors. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: toarp.forsamling@svenskakyrkan.se eller tel: 033-16 96 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Det finns två konfirmandgrupper att välja mellan; TERMINSGRUPPEN och SOMMARGRUPPEN. Konfirmanden väljer ett förstahandsval och ett andrahandsval. Maxantal för varje grupp ser du ovan. Då vissa grupper är mer populära än andra, kan vi inte lova att alla får sitt förstahandsval.

Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Toarps församling utan ett samtycke från vårdnadshavare.
  • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
  • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
  • Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial .

Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon eller post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum och ordning för dop, religiös övertygelse, eventuella hälsouppgifter

 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

 

Vilka rättigheter har ni?
Toarps församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.