Foto: pixabay.com

Bibeln - vad är det?

Bibeln – vad är det?

Tron att Gud ger sig till känna genom Jesus är vad som främst förenar alla kristna. Ett annat viktigt kännetecken för kristen tro är Bibeln. Bibelns texter vill hjälpa oss att tro på Gud och Guds kärlek.

Ordet ”Bibel” betyder böcker. Vi är vana att se Bibeln som en enda bok men Bibeln är, precis som ett bibliotek, en samling böcker. Svenska kyrkans officiella bibelöversättning innehåller inte mindre än 77 böcker.  Bibelforskare har ägnat stor möda åt att försöka kartlägga hur Bibelns böcker kommit till, vem som skrivit vad, och var och när och för vem. I den senaste svenska bibeln som kallas Bibel 2000  brukar varje bok inledas med en kort presentation av sådana fakta.

Gamla och Nya testamentet
Den största och första delen av Bibeln delar de kristna kyrkorna med judisk religion. Kristna kallar den delen för Gamla testamentet  till skillnad från den andra, mindre avdelningen som kallas Nya testamentet. I Nya testamentet finns berättelserna om Jesus och tiden efter Jesu död och uppståndelse. Dessutom består den delen av en mängd brev, de flesta skrivna av Paulus, till kristna församlingar runt Medelhavsområdet.

Stor spännvidd

Bibeln består av många olika typer av texter. Där finns historiska berättelser, lagtexter, poesi, brev, evangelier, släktkrönikor.  De olika texterna har nedtecknats under en period på ungefär tusen år. Räknar man med den tid som berättelserna före nedtecknandet förmedlades som muntliga berättelser får vi lägga till ytterligare tusen år. Bibeln har alltså många författare och texterna speglar olika världsbilder, kulturer och trosföreställningar. I Bibeln finns därför lika stora skillnader i världsbild och verklighetsuppfattning som när vi idag förklarar till exempel åska eller graviditet eller någon sjukdom jämfört med hur sådant förklarades och förstods på vikingatiden.

Tolkning viktig
Texterna måste därför alltid tolkas. Vi behöver fråga: Vem skrev och varför? Vad var budskapet och poängen då? Och i vilken grad är den poängen giltig för oss idag, i vår tid och vårt samhälle?

Vad vi möter genom de olika texterna är människors försök att förstå meningen med tillvaron, vad det är att vara människa och vem Gud är? Dessa frågor delar vi i vår tid med de människor som formulerade de bibliska texterna för länge sedan. Annat skiljer oss åt.

Tolkningsprocessen är därför inte enkel. I Bibeln påbjuds handlingar som idag framstår som mycket främmande. Det gäller inte minst synen på kvinnor. Det hindrar dock inte att vi med hjälp av Bibelns många olika röster kan få hjälp att förstå våra egna liv och vår uppgift och mening i tillvaron.

Dialog med andra
För att försäkra oss om att tolkningen inte bara blir en spegel av oss själva och våra egna uppfattningar behöver vi alltid ställa vår tolkning i dialog med andra. En kristen läsning av Bibeln är därför att också läsa tillsammans med andra. Därför förekommer bibelläsning nästan alltid i den kristna gudstjänsten. Vad vi söker är hur texterna kan användas för att ge mening och tydning av livet nu.