POSKs kandidater i lokalvalet i Kyrkovalet
Foto: POSK

Nomineringsgrupp POSK

På fotot: Susanne Lavén, Barbro Wiskari, Annika Andersson och Maria Eliasson.

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?
Rösta på POSK (Partipoliskt obundna i Svenska Kyrkan) för att vi som förtroendevalda är förankrade och engagerade i de lokala församlingarna och dessutom vill ta ansvar som förtroendevalda utan att vara bundna till något politiskt parti.

Vilka är de TRE viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp de kommande fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.
- Unga skall ges plats i kyrkan för att kunna växa som människor och i tro.

- Det diakonala arbetet är viktigt och skall vara villkorslöst för den enskilda människan, och skapa mötesplatser för gemenskap i gudstjänst och i vardag. Musik, kultur och konst är viktiga förutsättningar i det arbetet.

- Vi vill att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar i församlingarna, för att alla skall känna gemenskap och tillhörighet.

Frågor kring ekonomi är alltid aktuellt. Och vi har senaste året lärt oss att förändringar kan komma snabbt. Hur tänker er nomineringsgrupp kring omprioritering av verksamheterna om/ när ekonomin så kräver?
Viktigast är att prioritera gudstjänster, barn och unga, samt det diakonala arbetet. Genom att fortsätta utveckla samarbetet mellan församlingarna, samt stärka det ideella arbetet kan omprioriteringar bli lättare att genomföra vid behov.

Vi har fått en jord att förvalta och värna, hur vill er nomineringsgrupp arbeta för en hållbar utveckling för alla människor?
Människan har fått i uppdrag av Gud att vårda och värna skapelsen. Därför vill vi att miljöaspekten skall genomsyra all verksamhet i Svenska kyrkan Tjörn. Ett exempel på detta är att pastoratets fastigheter och maskinparker ska vara effektiva och ekologiskt hållbara. Vi vill arbeta för att våra altare pryds med lokalt odlade växter och blommor.

Ett av våra fokusområden inom Svenska kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18 år. Hur vill ni som nomineringsgrupp arbeta med denna åldersgrupp och samtidigt göra kyrkans arbete relevant för framtidens medlemmar?
Församlingarna har redan idag ett positivt och varierat barn- och ungdomsarbete som vi i dialog med de unga vill uppmuntra och utveckla för att nå flera. Vi vill skapa goda möten mellan unga och äldre i t ex gemensamma musikprojekt. Hitta nya gudstjänstformer för att alla barn och unga ska känna sig hemma i kyrkan, där musiken har en viktig roll. Vi vill få konfirmandarbetet att växa genom att tillsammans med de unga hitta nya former för gemenskap och gudstjänst. Allt detta för att kyrkan skall vara relevant för den yngre generationen och möta dem i deras livsfrågor.

Vill du ställa fler frågor till nomineringsgruppen?

Annika Andersson, 070-523 26 03, annika.b.andersson@vgregion.se