Ordförandeklubba och Kyrkoordningen
Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2013-2017

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Kommande kyrkofullmäktigemöte

 • 2 oktober
 • 6 november

 

Svenska kyrkan Tjörns kyrkofullmäktige

beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela Tjörns pastorat. Det gäller exempelvis godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för pastoratet, budget och kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkofullmäktige utser även de olika styrelserna som finns inom pastoratet genom att välja ledamöter kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Kyrkofullmäktiges uppgifter regleras i Kyrkoordningen kap 3.

3 kap. Kyrkofullmäktige

1 § Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat.

Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta beslutande organ. Det som sägs i detta kapitel om församlingen ska då gälla pastoratet.

Kyrkofullmäktiges uppgifter

2 § Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst

1. godkännande av församlingsinstruktionen

2. mål och riktlinjer för verksamheten,

3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,

4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,

5. val av revisorer,

6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,

7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och

8. ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.

3 § Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden.

Sådana ärenden som avses i 2 § får dock inte delegeras.

Val av kyrkofullmäktige

4 § Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen.

Bestämmelser om rösträtt och valbarhet finns i 33 kap. och om valet i 38 kap.

Val till fullmäktige

Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktiges presidium

Ordförande i kyrkofullmäktige
Jan Rydberg (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
jan.rydberg@kungalv.se

Förste vice ordförande är: Eva Bertilsson Styvén (S)

Andre vice ordförande är: Bengt Rune Axelsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)

Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat består av 31 ordinarie ledamöter och hälften ersättare. Dessa är fördelade på följande nomineringsgrupper

 • Arbetareparitet Socialdemokraterna 7 mandat
 • Centerpartiet 3 mandat
 • Klövedals Församlings Bästa i Tjörns pastorat 3 mandat
 • Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat 8 mandat
 • Kyrkans Väl i Tjörns pastorat 6 mandat
 • Kyrkans vänner i Tjörns pastorat 4 mandat

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Klövedals församlings bästa har bildat en valkoalition som de kallar Folkkyrkan inför fördelningen av mandatplatserna och det tillämpas proportionella val under mandatperioden.

De valda ledamöterna är:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

 • Ann-Mari Broberg
 • Eva Bertilsson-Styvén
 • Jan-Evert Halldin
 • Maria Johannessen
 • Lars-Olof Henriksson
 • Gunilla Johansson
 • Gerhard Bernhardsson

ersättare:

 • Alma Nilsson
 • Torgny Larsson
 • Tina Baudino
 • Anette Johansson

Centerpartiet

 • Margit Karlsson
 • Inga Olsson
 • G Olof Kjellström

ersättare:

 • Henry Hermansson
 • Jonas Lindqvist

Klövedals Församlings Bästa i Tjörns pastorat

 • Susanne Lavén
 • Lars-Åke Larsson
 • Lars-Rune Andersson

ersättare:

 • Sigrid Helgesson
 • Laila Mattiasson

Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat

 • Maria Eliasson
 • Monica Pettersson
 • Inger Johansson
 • Maria Bäckersten
 • Inger Jensnäs
 • Lena Arvidsson
 • Jörgen Olofsson
 • Jan Rydberg

ersättare:

 • Birgitta Söderström
 • Gunilla Palm
 • Britt-Marie Lindeblom
 • Inger Lindegren

Kyrkans Väl i Tjörns pastorat

 • Bert Olsson
 • Berne Petersson
 • Bengt Rune Axelsson
 • Elisabeth Ivarsson
 • Tina Wikström
 • Els-Marie Larsson

ersättare:

 • Josephine Wikström
 • Annika Andersson
 • Eva Kjellberg

Kyrkans vänner i Tjörns pastorat

 • Margareta Klárs
 • Margareta Hagberg
 • Bengt Bärås
 • Elisabeth Bengtsson

ersättare:

 • Verner Johansson
 • Jörgen Hansson

Valberedning

Kyrkofullmäktige har valt en valberedning som förbereder alla val som ska göras av kyrkofullmäktige. (kyrkoråd, församlingsråd, arbetsgrupper och justerare.)

Valberedningen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie:

 • Lars-Olof Henriksson, sammankallande (S)
 • Ann-Mari Broberg (S)
 • Inga Olsson (C)
 • Susanne Lavén (Klövedals Församlings Bästa i Tjörns pastorat)
 • Jörgen Olofsson (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Birgitta Söderström  (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Bengt-Rune Axelsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Els-Marie Larsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Margareta Hagberg (Kyrkans vänner i Tjörns pastorat)

Ersättare:

 • Gerhard Bernhardsson (S)
 • Tona Baudino (S)
 • Henry Hermansson (C)
 • Laila Mattiasson (Klövedals Församlings Bästa i Tjörns pastorat)
 • Maria Eliasson (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Monica Pettersson (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Elisabeth Ivarsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Annika Andersson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Elisabeth Bengtsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)