Stenkyrka kyrkogård
Foto: Tina Augustsson

Begravningsavgift

Alla skattepliktiga i Sverige betalar en begravningsavgift. Här kan du läsa om vad som ingår i begravningsavgiften.

Begravningsavgift betalas av alla. Kyrkoavgift betalas av dem som är med i Svenska kyrkan. Det är alltså två olika avgifter.

På Kammarkollegiets webbsida står det att läsa om begravningsavgiften>>

När en person avlider har denne rätt att utan kostnad för dödsboet få:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
 • Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet. 
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 
 • Skötsel av kyrkogårdens/griftegårdens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige, om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Vad får jag betala själv?

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
 • Begravningsceremoni (för de som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst)
 • Urna
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

De pengar som kommer in via begravningsavgiften får också användas till att förvalta begravningsplatser. Begravningsplatser är till exempel kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar. Huvudmännen ska erbjuda allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser och andra vanliga gravanläggningar. De ska också erbjuda särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Skatteverket om begravningsavgift>>

Begravningsavgift (wikipedia)>>