Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyns- och uppdragsutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:1
Valbarhetsvillkor för domarledamot

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2018:4 avsnitt 1, Valbarhetsvillkor för domarledamot, i vilken lämnas förslag till kyrkoordningsändring, av innebörd att göra det möjligt för stiftsfullmäktige att vid val av domkapitlets domarledamot göra undantag från kravet på kyrkobokföring i en församling inom stiftet. Utskottet instämmer i sak i kyrkostyrelsens förslag men föreslår viss justering föranlett av Kyrkorättsnämndens yttrande.

Kyrkomötet beslutar
att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:2
Ny vuxenkatekes

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:4 där det föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en vuxenkatekes. Utskottet pekar i sina överväganden på att det pågår arbete med ett systematiskt program för undervisning och lärande och finner inte anledning att utifrån den nyöversättning som gjorts av Augsburgska bekännelsen ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram en vuxenkatekes. Utskottet föreslår därmed att motion 2018:4 avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:4.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:3
Karenstid vid utträde ur Svenska kyrkan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:9 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen med intentionen att den som varit medlem i Svenska kyrkan under en kortare tid än sex månader vid en anmälan om utträde ur kyrkan, får en karenstid på sex månader innan utträdet verkställs. Utskottet anser att det, då det är ett mycket begränsat antal personer som endast en kort tid tillhör Svenska kyrkan och motiven bakom detta inte kan utläsas, saknas anledning att överväga att införa en karenstid vid utträde ur Svenska kyrkan. Utskottet föreslår att motion 2018:9 ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:9.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:4
Arbetsgivarsamtal med präster och diakoner

Sammanfattning

I detta bestänkande behandlas motion 2018:22 med förslag att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag dels att kartlägga frågor om avgångssamtal, dels se över förbättringar av arbetsmiljön för präster och diakoner oavsett fromhetsriktning. Utskottet framhåller att frågor om avgångssamtal och arbetsmiljö primärt är ett lokalt arbetsgivaransvar. Utifrån resultatet från en nyligen genomförd studie om den psykosociala arbetsmiljön ser inte utskottet skäl för att särskilt ta upp frågor om prästers och diakoners arbetsmiljö. Utskottet föreslår att motion 2018:22 ska avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:22, punkt 1.
att avslå motion 2018:22, punkt 2.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:5
Medarbetarenkät för anställda i Svenska kyrkan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:23 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur en regelbunden medarbetarenkät för anställda i Svenska kyrkan skulle kunna utformas och införas med beaktande av såväl församlingens ansvar som att nå nationell enhetlighet och översikt. Utskottet anser att det arbetsmiljöverktyg som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillhandahåller alla arbetsgivare i Svenska kyrkan och som redan har använts av ett större antal arbetsgivare, ger förutsättningar både för att kartlägga arbetsmiljön lokalt och för att åstadkomma övergripande statistik som återspeglar arbetsmiljöförhållanden i Svenska kyrkan från medarbetarperspektiv. Utskottet föreslår att motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:23.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:6
Bank-id som identifikation vid in- och utträde

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:27 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda om det är lämpligt att kunna identifiera sig med Bank-id vid anmälan om upptagande respektive utträde ur Svenska kyrkan. Utskottet anser att frågan om elektronisk identifiering inte bör begränsas till situationen när en person anmäler inträde i eller utträde ur Svenska kyrkan varför utskottet anser att motionen ska avslås. Frågan om elektronisk identifiering som alternativ till ingivande av egenhändigt undertecknade handlingar bör istället behandlas generellt för att omfatta de olika situationer när identifiering krävs. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet med anledning av motionen ska ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Svenska kyrkan godta elektronisk identifiering som alternativ till identifiering genom egenhändigt undertecknande av handlingar och i det sammanhanget också pröva behovet av ändringar i kyrkoordningen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:27.
att med anledning av motion 2018:27 uppdra till kyrkostyrelsen att utreda förutsättningarna för att i Svenska kyrkan godta elektronisk identifiering som alternativ till identifiering genom egenhändigt undertecknande av handlingar och i det sammanhanget också pröva behovet av ändringar i kyrkoordningen.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:7
Kyrkotillhörighet för utländska medborgare

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:41 med förslag att kyrkomötet beslutar att ändra bestämmelserna om kyrkotillhörighet i 29 kap. 1 § kyrkoordningen, så att paragrafens första stycke lyder: ”En person som är svensk medborgare, eller utländsk medborgare bosatt i Sverige, får upptas i Svenska kyrkan.” Utskottet anser att då en utredning redan pågår som bland annat ska belysa den fråga som motionen gäller samt lämna förslag till eventuella kyrkoordningsändringar, behövs ingen ytterligare åtgärd. Kyrkomötet föreslås besluta att motionen ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:41 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:8
Sekretessvarning i Kbok

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:42 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att genom Svenska kyrkans bestämmelser stadga att registren i kyrkobokföringen får innehålla en särskild sekretessvarning för en person när kyrkoherden har beslutat om detta. Utskottet anser att motionen ska avslås men att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att pröva möjligheterna att i kyrkobokföringssystemet ha funktioner för att kunna påkalla noggrann sekretessprövning vid fråga om utlämnande av uppgifter om bland annat dop och kyrkotillhörighet.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:42.
att med anledning av motion 2018:42 uppdra till kyrkostyrelsen att pröva möjligheterna att i kyrkobokföringssystemet ha funktioner för att kunna påkalla noggrann sekretessprövning vid fråga om utlämnande av uppgifter om bland annat dop och kyrkotillhörighet.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:9
Det allmänna prästadömet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:44 med förslaget att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att utreda konsekvenserna av den lutherska läran om det allmänna prästadömet för dagens församlingsliv. Utskottet ser det som angeläget med en bred delaktighet inte minst i församlingens gudstjänstliv och menar att det redan står klart att detta är vad som ska gälla men är en utmaning att hela tiden förverkliga. Utskottet ser inte behov av en utredning av det slag som föreslås i motionen och menar därför att den bör avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:44.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:10
Vissa jävssituationer i domkapitlen

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:45 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag på förändringar i kyrkoordningen, så att tillsyns- och befogenhetsärenden avseende ledamöter och ersättare i domkapitlet handläggs av annan kyrklig instans än samma domkapitel. Enligt utskottets mening kan, med tillämpning av gällande jävsregler, även ärenden som gäller en ledamot eller ersättare i det egna domkapitlet handläggas. Utskottet ansluter sig till Läronämndens yttrande som bland annat hänvisar till sambandet mellan domkapitlets självständiga ansvar för lärotraditionen och vigningstjänsten och Svenska kyrkans episkopala struktur. Kyrkomötet föreslås avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:45.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:11
Arbetsledande diakoner och församlingsråd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:49 med förslaget att kyrkostyrelsen ska utreda om en diakon som är arbetsledare för en församling ska kunna vara ledamot i ett församlingsråd i kyrkoherdens ställe. I övervägandena framhåller utskottet att en präst och en diakon fullgör olika uppdrag inom kyrkans vigningstjänst. Det är utifrån prästens särskilda uppdrag som en annan präst kan vara ledamot i ett församlingsråd i kyrkoherdens ställe. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att kyrkomötet ska avslå motion 2018:49.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:49.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:12
Ledarskapsutbildning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:71 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen dels att tillhandahålla vidareutbildningar för alla kyrkliga ledare, dels att erbjuda handledning för alla kyrkliga ledare samt motion 2018:91 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en kartläggning av hur stiften arbetar med att stärka kyrkorådens förtroendevalda så att de ges förutsättningar att matcha dagens kyrkoherdar som rustas i modernt ledarskap, detta för att få fram goda exempel. Utskottet anser att det är av stor betydelse att anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan får möjlighet till fortbildning och annat stöd men med den ordning som gäller för ansvarsfördelning inom Svenska kyrkan är detta i första hand en uppgift för församlingar och pastorat samt stift och utskottet föreslår därför att motionerna avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:71, punkt 1.
att avslå motion 2018:71, punkt 2.
att avslå motion 2018:91.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:13
Råd vid bemötande

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:72 där det föreslås att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att initiera en broschyr med råd till alla kyrkans anställda om bemötandefrågor. Utskottet ser inte utarbetande av en broschyr som det bästa sättet att hantera de frågor som tas upp i motionen utan menar att det är sådant som måste tas om hand lokalt av arbetsgivare och arbetsledare. Utskottet föreslår att motion 2018:72 ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:72.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:14
Tidsbegränsat förordnande för biskop

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:77 med förslaget att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att tidsbegränsa förordnandet som biskop. Utskottet pekar på vissa problem av såväl principiell som praktisk art som skulle uppstå om ett antal biskopar vigda till ett livsvaraktigt uppdrag måste avsluta sin anställning som biskop och beredas en annan befattning. Utskottet framhåller dock som avgörande för sitt förslag att motionen avslås att nuvarande ordning bäst främjar biskopens möjligheter till integritet och självständighet i utövandet av sitt uppdrag som biskop i ett stift.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:77.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:15
Konfirmation som valbarhetskriterium

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:83 vari föreslås en sådan ändring i kyrkoordningen att konfirmation blir ett valbarhetsvillkor för att kunna väljas till ett uppdrag som förtroendevald i Svenska kyrkan. Utskottet ser inte konfirmation som ett relevant valbarhetskriterium och föreslår därför att motionen ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:83.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:16
Titelskydd för församlingspedagoger

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:95 där det föreslås att kyrkostyrelsen ska återkomma till kyrkomötet med ett förslag avseende titelskydd för församlingspedagoger. Utskottet understryker att lärande och undervisning i kristen tro och kristet liv är en avgörande framtidsfråga. Det pågår en utvärdering av utbildningsreformen. Utskottet menar att det finns sådana kopplingar mellan utbildningsfrågorna och det i motionen aktualiserade förslaget att motionen bör avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:95.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:17
Verksamhetsberättelse 2017 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas Överklagandenämndens verksamhetsberättelse för 2017. Utskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse 2017 till handlingarna.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2018:18
Verksamhetsberättelse 2017 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelsen för 2017 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Ansvarsnämnden har överlämnat verksamhetsberättelsen till kyrkomötet. Utskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen 2017 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.