Pressmeddelande: Ny Expo-rapport och digitala utbildningar rustar Svenska kyrkan i demokratifrågor

Programmet ”Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati” rustar nu ytterligare medarbetare och förtroendevalda i demokrati-frågor. Frågorna accentueras av en ny Expo-rapport

Hur bemöter Svenska kyrkan individer och grupper som agerar antidemokratiskt eller som har åsikter som utmanar Svenska kyrkans värdegrund? Programmet Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati rustar nu ytterligare medarbetare och förtroendevalda i demokrati-frågor.

En ny rapport från stiftelsen Expo lyfter hur extrema anspråk på kristna värden och kristendom tar sig uttryck och i höst kompletteras programmets erbjudanden med flera digitala utbildningskoncept.

Rapporten Extrema gruppers påverkan - Så gör ytterhögern anspråk på kristendom och kristna värden, är framtagen av stiftelsen Expo på uppdrag av programmet Social hållbarhet fokus tillit och demokrati och ger en bild av hur extrema politiska gruppers politiska mål och verksamhet, kan komma att påverka Svenska kyrkan som organisation.

Rapporten ger även förslag på hur Svenska kyrkan kan agera utifrån de scenarier som denna påverkan innebär. I höst erbjuder dessutom programmet ett antal digitala utbildningskoncept som direkt svarar på församlingars och pastorats efterfrågan om ökad kunskap och fler metoder för samtal och reflektion kring utmaningar för det demokratiska samhället. För frågor kring rapporten, se kontakt nedan.

Programmet Social hållbarhet – fokus Tillit och Demokrati
Social hållbarhet – fokus Tillit och Demokrati är ett stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som utvecklar och stödjer insatser i kyrkans tillit- och demokratistärkande arbete. Sedan två år sker samarbete med bland annat myndigheten Forum för levande historia, föreningen #jagärhär och Segerstedt-institutet vid Göteborg universitet. Regelbundet ges utbildningar och seminarier för medarbetare och förtroendevalda på såväl lokal som regional och nationell nivå. I det fasta utbildningsutbudet ingår Ett samhälle i förändring – om demokratins utmaningar, Civilkurage Online-om att vara kyrka på nätet och Med rötter och fötter. I höst har även samtalshandledningen till programmets teologiska dokument Kristen tro och mänskliga rättigheter, färdigställts.

Kontakt:
- Christina Byström, presskontakt: 070/714 00 14
- Solveig Ininbergs, styrgruppen, stiftsdirektor Stockholm, 08/508 94 062

På gång i stiften

Samtliga Svenska kyrkans 13 stift engagerar sig på olika sätt i demokratifrågor. Här finns några av de olika initiativen, aktiviteterna och verksamheterna. Stiftens kontaktpersoner i programmet finns också här.