Varför klipps inte gräset runt graven?

Begravningsväsendet, och skötseln av våra begravningsplatser styrs av begravningslagen. Verksamheten finansieras med begravningsavgiften, som alla betalar tillsammans med skatten. I  begravningslagen står att skötseln av en gravplats är gravrättsinnehavarens ansvar. Det innebär att gravrättsinnehavare är skyldiga att hålla sina gravplatser med anordningar i ett ordnat och värdigt skick, resten av kyrkogårdens ytor och anläggningar sköter huvudmannen.

Begravningsavgiften får inte användas för skötsel av enskildas gravplatser. Undantag kan göras om det skötselekonomiskt är fördelaktigt att i sammanhängande gräsyta med gravplatser klippa hela ytan, utan att gira runt gravplatser som saknar skötselavtal. Däremot är det alltid förenat med en högre kostnad att putsa runt gravanordning och rabatt. Detta har prövats i förvaltningsrätten, och domen är prejudicerande.

För att församlingen eller pastoratet ska åta sig gräsputs/trimning krävs ersättning i form av skötselavgift. Man kan teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen för enbart trimning. Man kan också välja att sköta grästrimningen själv. I övriga skötselavtal ingår trimning.
(Se kontaktuppgifter under fliken skötselavtal.)

Utdrag ur Begravningslagen:

7 kap. 3 § Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

9 kap. 6 § För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
  • kremering,
  • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Lag (1999:306).
En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.