Svenska kyrkans logotyp

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor
Beslut

Snabbprotokoll

Kyrkorättsutskottets betänkande 2008:6
De ungas kyrkomöte

Redogörelse för ärendet

I motion 2008:87 av Vivianne Wetterling föreslås att Kyrkomötet ska besluta uppdra åt Kyrkostyrelsen att utarbeta riktlinjer för De ungas kyrkomöte att framläggas för kyrkomötet 2009

Utskottet

Utskottet menar att ett bifall till motionen kan uppfattas som att ett kyrkomöte för unga redan finns eller kommer att fattas beslut om. Det finns andra former för önskan om ungas engagemang, inflytande och delaktighet på nationell nivå. Förslaget är vidare inte möjligt att överblicka organisatoriskt och ekonomiskt.

Utskottet föreslår dock att med anledning av motionen Kyrkomötet ska besluta ge ett uppdrag till Kyrkostyrelsen att föreslå former för ungas ökade delaktighet i Svenska kyrkan på nationell nivå.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2008:87

2. med anledning av motion 2008:87 besluta uppdra åt Kyrkostyrelsen att till Kyrkomötet 2010 föreslå former för ungas ökade delaktighet i Svenska kyrkan på nationell nivå t.ex. i anslutning till Kyrkomötet.

Tilläggsförslag

Under överläggningarna framfördes följande förslag av Erik Sjöstrand:

Att med anledning av motion 2008:87 uppdra till Kyrkostyrelsen att till Kyrkomötet 2010 föreslå former för ungas ökade delaktighet i Svenska kyrkan på nationell nivå, främst i anslutning till Kyrkomötet.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag efter votering punkt 2.

Previous PageTable Of Contents


TillbakaUpp