Svenska kyrkans logotyp

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor
Beslut
Sök
 

Snabbprotokoll

Gudstjänstutskottets betänkande 2005:2
Samlevnadsfrågor

Redogörelse för ärendet

I Kyrkostyrelsens skrivelse 2005:9 föreslås Kyrkomötet besluta att godkänna Kyrkostyrelsens handläggning av frågor kring fortsatt teologisk reflektion kring samlevnadsfrågorna och insatser för att stödja barn och familj, att ställa sig bakom Kyrkostyrelsens konstateranden beträffande homosexuella i kyrkan samt att anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 23 kap. 4 § kyrkoordningen beträffande välsignelse över ingånget partnerskap.

I motion 2005:40 av Jan-Anders Ekelund m.fl föreslås Kyrkomötet avslå Kyrkostyrelsens förslag.

I motion 2005:96 av Åke Blomqvist m.fl. föreslås Kyrkomötet uppdra åt Kyrkostyrelsen att till den statliga utredningen om äktenskapslagstiftningen framföra att Svenska kyrkan önskar att samkönade par skall få sin relation stadfäst inom Svenska kyrkan vid en officiell ceremoni.

I motion 2005:97 av Åke Blomqvist m.fl. föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till samma utredning framföra att Svenska kyrkan önskar bevarad vigselrätt enligt nuvarande regler för präster inom Svenska kyrkan.

I motion 2005:105 av Eva Nyman förslås Kyrkomötet godkänna Kyrkostyrelsens handläggning av frågor kring fortsatt teologiska reflektion kring samlevnadsfrågorna och insatser för att stödja barn och familj, men inte godkänna förslaget att ställa sig bakom Kyrkostyrelsens konstateranden beträffande homosexuella i kyrkan och inte heller godkänna förslaget till ändringar i 23 kap. 4 § kyrkoordningen beträffande välsignelse över ingånget partnerskap.

Läronämnden

Läronämnden har yttrat sig över skrivelsen och motionerna.

Andra utskott

Kyrkorättsutskottet och Ekumenikutskottet har yttrat sig över skrivelsen.

Bakgrund

Skrivelsen är en fortsättning på den samtalsprocess kring frågan om homosexuella i kyrkan som varit en viktig del i Svenska kyrkans arbete de senaste åren. Gudstjänstutskottet sa 2004 sig förvänta ”att Kyrkostyrelsen genom nya skrivelser till Kyrkomötet fortsätter att föra beslutsprocessen kring dessa frågor vidare”.

De konstateranden som Kyrkostyrelsen föreslår Kyrkomötet att bejaka är:

    • Det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen.

    • Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.

    • Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.

    • Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

Kyrkostyrelsen föreslår att en ny paragraf med egen rubrik införs i kyrkoordningen. Paragrafens innebörd är att Kyrkostyrelsen får utfärda bestämmelser om utformning och användning av en ordning för välsignelse över ingånget partnerskap.

Utskottet

Gudstjänstutskottet konstaterar att arbetet med teologisk reflektion är grundläggande för en kyrka och menar att det arbete som Kyrkostyrelsen ytterst ansvarar för med denna fråga har haft och fortsättningsvis har ett stort värde.

Utskottet pekar på att bibelsynsargumentet, som de som inte vill medverka till att partnerskap kan välsignas ofta använder, är lika grundläggande för de som vill att partnerskap skall kunna välsignas. Även denna grupp har Bibelns ord och budskap som ett viktigt skäl för sina ställningstaganden.

Utskottet konstaterar att Svenska kyrkan påtagit sig ett särskilt ansvar för barnen, och menar att det i detta sammanhang inte går att säga att barn som växer upp i en samkönad relation har sämre förutsättningar än andra barn. Frågan till Svenska kyrkan måste i stället bli om det inte är mer i överensstämmelse med kyrkans uppdrag att stödja och välsigna trogna och stadiga relationer, än att inte göra det.

Utskottet konstaterar att de människor som avses i Kyrkostyrelsens konstateranden är våra systrar och bröder, kvinnor och män och deras närstående, som hör hemma i våra församlingar, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden och att det därför är viktigt att Svenska kyrkan nu bejakar dessa.

Avseende förslaget till ändring i kyrkoordningen föreslår utskottet för tydlighetens skull att begreppet registrerat partnerskap används i stället för ingånget partnerskap. Utskottet konstaterar också att inledningstexten och rubriken till kapitlet i kyrkoordningen bör justeras i enlighet med förändringen samt att en tid för ikraftträdandet måste finnas.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att

1. godkänna Kyrkostyrelsens handläggning av frågor kring fortsatt teologisk reflektion kring samlevnadsfrågorna och insatser för att stödja barn och familj.

2. ställa sig bakom Kyrkostyrelsens konstateranden beträffande homosexuella i kyrkan.

3. anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 23 kap. 4 § kyrkoordningen beträffande välsignelse över ingånget partnerskap, med ändring av begreppet ingånget partnerskap till registrerat partnerskap.

4. ändra rubriken för kyrkordningens 23 kapitel till Vigsel och välsignelsehandlingar.

5. uppdra åt Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till reviderad inledningstext i 23 kap. kyrkoordningen.

6. ändringarna i kyrkoordningen skall gälla från 1 januari 2006.

7. avslå motion 2005:40.

8. avslå motion 2005:96.

9. avslå motion 2005:97.

10. avslå motion 2005:105.

Reservation

1. En reservation av Lars Ekblad föreslår Kyrkomötet: att avslå Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 23 kap § 4 i kyrkoordningen.

2. En reservation av Alve Svensson och Kjell Söderberg föreslår Kyrkomötet: att inte ställa sig bakom Kyrkostyrelsens konstaterade beträffande homosexuella i kyrkan samt att avslå Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 23 kap § 4 i kyrkoordningen.

Särskilt förslag

Under överläggningarna framfördes följande av Staffan Holmgren där Kyrkomötet föreslogs besluta: att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att bereda samlevnadsfrågorna vidare (återremittering).

Beslut

Kyrkomötet beslutade att efter votering och rösträkning avslå Staffan Holmgrens förslag (ja 161, nej 87, avstår 1) samt att bifalla utskottets förslag efter votering och rösträkning vad gäller utskottets förslag punkt 3 (ja 160, nej 81, avstår 8).

Previous PageTable Of ContentsNext Page


TillbakaUpp