Kris och katastrof

Att tänka på allra först i händelse av kris

  1. Om du har fått reda på att en incident har inträffat, försök först att få källan verifierad för att säkerställa att informationen stämmer.
  2. Kontakta kyrkoherden via sms. Alternativt sms:a någon annan i krisledningsgruppen.
  3. Tag reda på om någon medarbetare har drabbats eller riskerar att drabbas. 
  4. Det finns krisväskor i sakristian i varje kyrka. 
  5. Agera, men tänk efter först. Är det klokt att till exempel samla människor till en plats i just detta läge?
  6. Håll om, häll i, håll ut.

Checklista vid mottagande av larm

När du tar emot ett larm, behöver du skaffa information om läget, hot, risker, stöd, hjälpbehov och åtgärder. Ställ följande frågor: 
 
Vad har hänt?  
Var har det hänt?  
När?  
Vem är det som larmar? Namn, organisation, telefonnummer.  
Vilka är berörda? Skadade, evakuerade, hotade etcetera. Antal?  
Vad har gjorts och vad görs nu?  
Vad kan vi bidra med? Akuta behov.  
Vart förs eventuella skadade? Uppsamlingsplats/sjukhus?  
Vilka andra organisationer är larmade/berörda/på plats?  
Kontaktpersoner? Namn, funktion, telefonnummer.  
Ny kontakt: Bestäm återkoppling med den som har larmat.  
Var finns eventuellt ytterligare information att hämta?  
 
Repetera uppgifterna 
När du tar emot larmet ska du repetera de viktiga uppgifter du tar emot, till exempel namn på personer, platser och telefonnummer. 
 
Omedelbara åtgärder​ 
Så fort du har tagit emot larmet ska du göra följande: 
Logga: notera datum, tidpunkt, kontakter, beslut och eventuella åtgärder. 
Dela information till chef/krisledningsgrupp.  
Återkom till den som larmat, ge besked om åtgärder. 
Lämna ditt eget namn och telefonnummer.  
Var försiktig med att lova att ringa upp inom en bestämd tid – oförutsedda händelser kan försena dig.  
 
Efter det akuta skedet 
När det akuta läget är förbi ska du lämna en kortfattad skriftlig rapport till ansvarig chef/krisledare.  

Att stödja de drabbade

Klargör din uppgift. Håll dig till den. Var lojal mot lednings- och inriktningsbeslut för stödinsatsen.  

Rapportera. Om du ser andra behov: rapportera till krisledningsgruppen.  

Var beredd att möta starka reaktioner – även ilska och aggressivitet.  

Vid möten med många berörda, sträva efter att arbeta i par.  

Notera beslut, viktiga åtgärder och information. Ta med penna och papper.  

Prioritera utifrån mål och inriktning. Tänk på att den som sitter tyst kan vara den som har det svårast.  

Förvänta dig inte att kunna skapa en helhetsbild. Det är en uppgift för krisledningen. 

Tänk på egen säkerhet.  

Kom ihåg vila, vatten och mat. Ta rast och gå ifrån en stund.  

Meddela om du måste avvika från gruppen eller om du blir sen till återsamling. 

Rutiner för krishantering

Praktiska åtgärder och checklistor för det konkreta arbetet i en krissituation.

Allvarlig olycka och dödsfall

Rutin gällande åtgärder på plats, stöd till drabbade, information till berörda samt massmediekontakter.

Dödsfall i församlingens verksamhet

Rutin gällande bland annat åtgärder på plats, stöd till drabbade samt information till anhöriga och medarbetare.

Dödsfall medarbetare i församlingen

Rutin gällande bland annat kontakt med anhöriga samt information till medarbetare.

Våld och hot om våld

Hur våld eller hot om våld rapporteras och polisanmäls samt stöd till drabbade.

Intern verksamhetskris

Händelser där ledning eller medarbetare agerat eller varit inblandade i ett sammanhang där någon eller personen i fråga agerat olagligt eller olämpligt. 

Minnesstund och minnesbord

Material för att snabbt kunna iordningställa för minnesstund eller minnesbord.

Viktiga regler att följa under det praktiska krisarbetet

Checklista för personer i krisstödjande funktion.

Att stödja de drabbade

Checklista för stöd omedelbart, inom tre dagar samt uppföljning.

Telefonlista

Krisledningsgrupp, 112 samt andra viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter.

Riktlinjer och policyer för krishantering 

Strategiskt material för övergripande vägledning, riktlinjer och beredskap.

Checklista för krisledningsgruppen

Arbetsplan med mall för lägesbeskrivning, strategiska val, utveckling samt resurser och stödarbete.

Riktlinjer för krishantering Täby församling

Riktlinjerna ska ge vägledning och ange vilka åtgärder som ska vidtas när en krissituation uppstår. Syftet med riktlinjerna är att förebygga samt att hantera kriser för att så snart som möjligt återgå till normal verksamhet.

Policy för krisberedskap i Täby församling 

Församlingens beredskap inför krissituationer, lagar och regler samt ansvarsfördelning för bland annat församling, kommun och länsstyrelse.